Ο φορολογικός συμψηφισμός αμοιβαίων υποχρεώσεων και η εξόφληση δαπανών μέσω τραπεζικού συστήματος. (Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1216/1.10.2014) | i-spirit
Support 2103009907

Ο φορολογικός συμψηφισμός αμοιβαίων υποχρεώσεων και η εξόφληση δαπανών μέσω τραπεζικού συστήματος. (Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1216/1.10.2014)

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, κρίνονται φορολογικά αποδεκτοί οι λογιστικοί συμψηφισμοί αμοιβαίων υποχρεώσεων (υπό προϋποθέσεις) και δίνονται διευκρινίσεις για την υποχρέωση εξόφλησης δαπανών άνω των €500 ως προϋπόθεση έκπτωσης
Με την Εγκύκλιο 1216/1.10.2014 η οποία έχει ισχύ για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 01.01.2014, διευκρινίζεται πως η υποχρέωση εξόφλησης υποχρέωσης μέσω τραπεζικού συστήματος ως προϋπόθεση έκπτωσης του εξόδου αφορά:

 αγορές, δαπάνες και λήψη υπηρεσιών αξίας > €500
 προκαταβολές έναντι υποχρέωσης ή οι τμηματικές καταβολές που αφορούν συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των €500 ακόμη και αν οι καταβολές ή η προκαταβολή είναι < €500
 πωλήσεις αγαθών καθώς και η παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου.
Αφορά και την πληρωμή από λήπτη προς τον αντιπρόσωπο/εντολοδόχο και υπόλοιπο από την εκκαθάριση αποδοτέο στον εντολέα εφόσον είναι > €500.
 το υπόλοιπο υποχρέωσης που προκύπτει από συμψηφισμό εφόσον είναι μεγαλύτερο από €500. Διαφορετικά, δεν εκπίπτει όλο το ποσό της υποχρέωσης. Το ως άνω επεκτείνεται και σε περίπτωση πώλησης με ανταλλαγή.

Αντίθετα δεν έχει εφαρμογή για:

 μισθούς, ημερομίσθια, έκτακτες αμοιβές, αμοιβές καταβαλλόμενες πέραν των συμβατικών ή νομίμων, πάγια μηνιαία αποζημίωση ως συγκεκαλλυμένη επαύξηση μισθού.
 μισθώματα ακινήτων,
 τόκους και συναφή έξοδα

Επιπρόσθετα, η ίδια εγκύκλιος αναφέρεται:

• Στις προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών, όταν λόγω αντικειμενικής δυσκολίας εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος.
• Στην δυνατότητα έκπτωση της δαπάνης, η οποία δεν έχει εξοφληθεί στο έτος πραγματοποίησης της.
• Στις προϋποθέσεις έκπτωσης του κόστους αγοράς, όταν εξοφλείται με αντικαταβολή.

Τέλος, η απόφαση διευκρινίζει εάν η μη εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου μπορεί από μόνη της να συνιστά εικονικότητα και να επιφέρει, έτσι, τον προσδιορισμό του εισοδήματος με έμμεσες μεθόδους ελέγχου.
Πηγή deloitte tax