Οδηγίες για την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από την ΓΓΠΣ στο πρόγραμμα τιμολόγησης i-spirit # | i-spirit
Support 2103009907

Οδηγίες για την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από την ΓΓΠΣ στο πρόγραμμα τιμολόγησης i-spirit #

Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητα τα εξής βήματα: 

Βήμα 1ο : 

Εγγραφή και έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας. Στη σελίδα 

https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg

της Γ.Γ.Π.Σ., δηλώνετε την επιθυμία χρήσης της παραπάνω υπηρεσίας ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν οι ειδικοί κωδικοί, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο βήμα. 

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία, κάνετε login στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεωτικά με τον ρόλο "εταιρία". 

Βήμα 2ο :

 Έκδοση κωδικών. Στη σελίδα 

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices

της Γ.Γ.Π.Σ., πραγματοποιείται η έκδοση των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία ελέγχου ΑΦΜ. Επιλέγετε και πάλι υποχρεωτικά το ρόλο "εταιρία" για την αυτοματοποιημένη είσοδο στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., όπως περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα και ζητάτε τη δημιουργία των κωδικών. Οι κωδικοί που θα παραχθούν θα πρέπει στη συνέχεια να πληκτρολογήσουν στο  i-spirit  ως κωδικοί χρήσης της υπηρεσίας ελέγχου ΑΦΜ

Κατά την δημιουργία νέου πελάτη ή προμηθευτή, εφόσον συμπληρώσουμε την πρώτη φορά τον Α.Φ.Μ του συναλλασσόμενου που θέλουμε να δημιουργήσουμε, πιέζουμε το πλήκτρο Συμπλήρωση από ΓΓΠΣ (Εικόνα 1), συμπληρώνουμε το Ψευδώνυμο και τον κωδικό που έχουμε συμπληρώσει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και επιλέγουμε αποθήκευση.  

Εικόνα 2