Με την ηλεκτρονική διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με τη Γ.Γ.Δ.Ε. αξιοποιούνται τα αναλυτικά δεδομένα των on line συναλλαγών μέσω διασταυρώσεων για τον εντοπισμό τυχόν παραβατικότητας. | i-spirit
Support 2103009907

Με την ηλεκτρονική διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με τη Γ.Γ.Δ.Ε. αξιοποιούνται τα αναλυτικά δεδομένα των on line συναλλαγών μέσω διασταυρώσεων για τον εντοπισμό τυχόν παραβατικότητας.

1.Υλοποιήθηκαν 15 εφαρμογές για νέες υπηρεσίες ή για προώθηση λειτουργικότητας σε υφιστάμενες, έναντι του ετήσιου στόχου των 5 εφαρμογών.

Μεταξύ των κυριότερων αναβαθμίσεων και βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2015 είναι α. η υλοποίηση της λειτουργίας όλων των υποσυστημάτων εφαρμογής M.O.S.S. (Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα-Mini One Stop Shop),

β. η ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων ιδιωτικών συμφωνητικών

γ. η ολοκλήρωση και εφαρμογή του αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης και είσπραξης οφειλών

δ. η διασταύρωση στοιχείων βάσης οχημάτων της Δ.ΗΛΕ.Δ. με τη βάση οχη- μάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για οχήματα που δεν έχουν περάσει Τεχνικό Έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) και ε. η επικαιροποίηση του Υποσυστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ο.Π.Σ. ELENXIS.

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 12 νέες αναφορές, από αιτούμενες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., στατιστικών στοιχείων μέσω του M.I.S. σε υφιστάμενα δεδομένα, έναντι του ετήσιου στόχου των 6 αναφορών.

Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες Με απώτερο στόχο την έμπρακτη στήριξη των πολιτών, εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (www.publicrevenue.gr), εγχειρίδια/οδηγοί με περιεχόμενο ενημερωτικό σχετικά με θέματα για τα οποία υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν:

α. Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού σε Φορο- λογικά και Τελωνειακά Θέματα,

β. Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέμα- τα,

γ. Εγχειρίδιο Βασικών Νομοθετικών Απαιτήσεων για Βιομηχανικά Είδη Κοινής Χρήσης 

δ. Εγχειρίδιο για την ενημέρωση ταξιδιωτών.

Για τη μείωση της γραφειοκρατίας και στο πλαί- σιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ηλεκτρονικοποιήθηκε η διαδικασία για την πληρωμή δασμοφορολογικών και λοιπόν επιβαρύνσεων στις εισαγωγές και υλοποιήθηκαν οι εφαρμογές υποστήριξης των ρυθμίσεων του Ν. 4320/15 (άρθρο 34) και του Ν. 4321/15 (άρθρα 1-17).

Επίσης, αναπτύχθηκαν επικοινωνιακές δράσεις για την ένταξη όλων των φορέων στο e-παράβολο.

Τέλος, ενεργοποιήθηκε η δυνατό τητα διαβίβασης ηλεκτρονικών δικαιολογητικών και αρχείων των επιχειρήσεων κατασκευής, εισαγωγής και τεχνικής υποστήριξης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.).

Με την ηλεκτρονική διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με τη Γ.Γ.Δ.Ε. αξιοποιούνται τα αναλυτικά δεδομέ να των on line συναλλαγών μέσω διασταυρώσεων για τον εντοπισμό τυχόν παραβατικότητας.