Ηλεκτρονική τιμολόγηση | i-spirit
Support 2103009907

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Κατηγορία: 

H ηλεκτρονική τιμολόγηση ή αλλιώς  electronic invoicing,  εμφανίστηκε ώς όρος στην Ελλάδα Mε το άρθρο 1 του Ν.3193/2003  ΦΕΚ 266/Α’/20.11.2003 

πηγή: Εθνικό τυπογραφείο Ελλάδας, που ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της 6ης κοινοτικής οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αποθήκευση τιμολογίων στο άρθρο 18α (παρ. 5 έως 9 και 10 έως 15) του Π.Δ.186/1992.

Στόχος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι:

 1.  Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων για ποσότητες, αξίες και ποσά των τιμολογίων 
 2. Η εξάλειψη του κόστους εκτύπωσης σε χρήμα και σε πόρους. Παράδειγμα εξοικονόμησης για εκτύπωση ενός παραστατικού την ημέρα σε κόστος/ανά έτος= 1488 €   0.15 Δέντρα   0.04 Τόνοι CO2   0.47 Τόνοι Νερό
 3. Η εξάλειψη της διαφθοράς στις οικονομικές υπηρεσίες που υπήρχε με την θεώρηση
 4. Η εξοικονόμηση χρόνου   
 5. Η αποφυγή λάθους 
 6. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές 

Ιστορική αναδρομή
Πριν από τις διατάξεις αυτές οι Ελληνικές επιχειρήσεις είχαν την διαδικασία της «Θεώρησης βιβλίων και στοιχείων» ως διαδικασία ελέγχου από το κράτος.

 •  Βιβλία ονόμαζαν τα Ισοζύγια και Γενικά καθολικά λογαριασμών 
 •  Στοιχεία ονομάζονταν τα παραστατικά (Τιμολόγια - Δελτία αποστολής - αποδείξεις λιανικών συναλλαγών)

Για να μπορέσει μια επιχείρηση να «Θεωρήσει» βιβλία και στοιχεία, έπρεπε να προσκομίσει στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία έντυπα μη οφειλής φόρων, μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών και μη οφειλής στο αρμόδιο επιμελητήριο και για την επιχείρηση και για τους διαχειριστές.

Τα βιβλία και τα στοιχεία είχαν έναν α.α (αύξων αριθμό) 
Η γραφειοκρατία και η διαφθορά στις οικονομικές υπηρεσίες, καθυστερούσε την επιχείρηση στην θεώρηση με αποτέλεσμα:
 

 1.  Χάσιμο χρόνου
 2.  Δαπάνη σε αδικαιολόγητο χρήμα 
 3.  Αδυναμία πώλησης και είσπραξης

Σε δεύτερο χρόνο, το 2002 ενεργοποιήθηκε στην Ελλάδα ως προς μέσο θεώρησης των στοιχείων ο φορολογικός μηχανισμός. 
Η κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων ήρθε τμηματικά και η πλήρη κατάργηση τους έγινε περίπου το 2008. 
Ο Φορολογικός μηχανισμός έπαιξε σημαντικό κίνητρο για κερδοσκοπία, δεν έχει καταργηθεί ακόμα στην Ελλάδα έως σήμερα και είναι τροχοπέδη για την εξέλιξη των λογισμικών και των ελέγχων.

Ο φορολογικός μηχανισμός είναι μια υπολογιστική μηχανή, διπλού σημείου ελέγχου.

Δημιουργεί ειδικό αλγόριθμο, βάση οδηγίας της Ελληνικής κυβέρνησης, που αποθηκεύεται στην εσωτερική του μνήμη.

Συνοδεύεται από Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ) και αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα παραστατικά που έχουν σημανθεί με τον ειδικό αλγόριθμο 

.
Την 31/12/2002 με το  Φ.Ε.Κ 3513/2012, ο φορολογικός μηχανισμός ήρθε να παίξει τον ρόλο της άμεσης δήλωσης των πωλήσεων. 
Η γραφειοκρατεία μειώθηκε για την δήλωση του στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, και γινόταν από το taxis αντί της παρουσίας του επιχειρηματία ηλεκτρονικά. Επίσης δεν απαιτούνται έως σήμερα τα δικαιολογητικά ενημερότητας.
Το 2014 όμως αντί να ενισχυθεί το μέτρο, ατόνησε. Επίσης καταργήθηκε από τα στοιχεία τιμολογίων χονδρικής, ανοίγοντας τον δρόμο του εκσυγχρονισμού στις επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Καταργήθηκε ο φορολογικός μηχανισμός σε πολλούς κλάδους επαγγελμάτων και μάλιστα σε κλάδους που έχουν υψηλά και μη ελέγξιμα ποσοστά φοροδιαφυγής.
Εδώ είναι οι στόχοι του του φορολογικού μηχανισμού
Πριν από το ΦΕΚ 3513/2012 ο φορολογικός μηχανισμός δημιουργούσε μια ψηφιακή υπογραφή μόνο και κρατούσε  έναν α.α των στοιχείων που είχαν εκδοθεί.
Με το ΦΕΚ 3513/2012 ο Φορολογικός μηχανισμός θα αποθήκευε υποχρεωτικά για τις λιανικές πωλήσεις και τα στοιχεία φορολογικού ενδιαφέροντος.
'''Τα σημαντικά από τα στοιχεία αυτά είναι:'''
* Αφμ εκδότη
* Αφμ λήπτη 
* Καθαρή αξία παραστατικού με ανάλυση των συντελεστών ΦΠΑ
Παράλληλα διευκρινήστηκε με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τι είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο  στο  ΦΕΚ A 251/2014

Χαρακτηριστικά αναφέρει:
Άρθρο 14
Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
1. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.
2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον
παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε
τιμολόγηση.
4. Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιμολογίων αποστέλλονται ή τίθενται συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει
υπηρεσίες, οι επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των
πληροφοριών κάθε τιμολογίου.

Με το ΦΕΚ Α251/2014 «ανοίγει ο δρόμος» στην Ελλάδα για τον εκσυχρονισμό των επιχειρήσεων, την πάταξη της διαφοράς, τον έλεγχο τριών σημείων που είναι :

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριάκών Συστημάτων 
Οι τράπεζες με τις ηλεκτρονικές πληρωμές 
Οι δύο συναλλασσόμενοι με τις Μ.Υ.Φ

Εδώ μπορεί να γίνει η αναζήτηση των σχετικών ΦΕΚ με έτος και αριθμό

wikipedia