Προσαρμογή των προγραμμάτων τιμολόγησης και των ταμειακών μηχανών για το Περιβαλλοντικό τέλος. | i-spirit
Support 2103009907

Προσαρμογή των προγραμμάτων τιμολόγησης και των ταμειακών μηχανών για το Περιβαλλοντικό τέλος.

Κατηγορία: 

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που δίνουν τα εμπορεύματά τους με λεπτές πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στις αποδείξεις τους το «περιβαλλοντικό τέλος». Το περιβαλλοντικό τέλος το εισπράττουν κατά την πώληση και το αποδίδουν στην Α.Α.Δ.Ε

Συγκεκριμένα:

 Το «περιβαλλοντικό τέλος» για το 2018 που θα εμφανίζεται στις αποδείξεις έχει οριστεί στα 0,03 λεπτά πλέον Φ.Π.Α.

 • Το περιβαλλοντικό τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί ο έμπορος.
   
 • Το περιβαλλοντικό τέλος θα αποδίδεται ανά τρίμηνο με δήλωση στην Α.Α.Δ.Ε κατά την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα, με αρχή έναρξης την 30 Απριλίου 2018
 • Ο έμπορος πρέπει να προσαρμόσει τα μηχανογραφικά του συστήματα, ώστε να είναι διακριτή η χρέωση του περιβαλλοντικού τέλους στην απόδειξη.
 • Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ειδική αντιμετώπιση εγγραφής στην λογιστική τόσο για τα απλογραφικά όσο και για τα διπλογραφικά βιβλία
 • Το πρόστιμο για την μη προσαρμογή και συμμόρφωση με την υποχρέωση της απόφασης 180036/952/2017 ορίζεται από 200€ έως 5.000€ ευρώ σύμφωνα με τον ν 2939/2001 α20.

Παραμετροποίηση προγραμμάτων τιμολόγησης ή ταμειακών μηχανών

 • Προγράμματα τιμολόγησης
  • Πρέπει να δημιουργηθεί είδος στην αποθήκη που να αναφέρεται ως «Περιβαλλοντικό τέλος»
  • Το είδος υπόκειται στον υψηλό συντελεστή Φ.Π.Α, εκτός των εξαιρέσεων (νησιά ή απαλλαγών Φ.Π.Α. Σε περίπτωση απαλλαγής Φ.Π.Α (άρθρο 39, ακαθάριστα έσοδα  < 10.000, ειδικό απαλλακτικό κοκ) το ποσό του Φ.Π.Α ενσωματώνεται στο είδος «Περιβαλλοντικό τέλος».
  • Πρέπει να αναφέρεται η ποσότητα και ή αξία των λεπτών πλαστικών σακουλών.
 • Ταμειακές μηχανές
  • Πρέπει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα ώστε να είναι ξεχωριστό  είδος που θα αναφέρει την αξία με την ένδειξη «περιβαλλοντικό τέλος».

Δωρεάν διάθεση

 • Δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση στις σακούλες που υπόκεινται στην διάταξη του περιβαλλοντικού τέλους.

Λογιστική καταχώρηση διπλογραφικών

 • Λογιστικό σχέδιο

1. Πρόταση για την ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου που αφορά στην παρακολούθηση του «περιβαλλοντικού τέλους»

Λογαριασμός

Περιγραφή

54.11

Λοιποί Φόροι-Τέλη Πωλήσεων

54.11.00

Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς

54.11.00.0000

Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς

54.11.00.0024

Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με ΦΠΑ 24%

 

 • Λογιστική εγγραφή διπλογραφικών  (Παράδειγμα)

Έχουμε χονδρική πώληση εμπορευμάτων 100 ευρώ καθαρή αξία και 24 ευρώ ΦΠΑ και δώσουμε 2 σακούλες (0,03 ευρώ η κάθε μία + 24% ΦΠΑ) το άρθρο λογιστικής θα είναι:

 

Σε χονδρική πώληση εμπορευμάτων 100 ευρώ καθαρή αξία και 24 ευρώ ΦΠΑ αν δώσουμε 2 σακούλες (0,03 ευρώ η κάθε μία + 24% ΦΠΑ) το άρθρο λογιστικής θα είναι σε Ε.Γ.Λ.Σ

Λογαριασμός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

30.00.00.0000

Πελάτες Εσωτερικού

124,07

 

70.00.10.0024

Πωλήσεις Εμπορευμάτων χονδρική 24% ΦΠΑ

 

100

54.00.70.0024

ΦΠΑ πωλήσεων εμπορευμάτων 24%

 

24,01

54.11.01.0024

Περιβαλλοντικό Τέλος Χονδρ.

 

0,06

 

Σε χονδρική πώληση εμπορευμάτων 100 ευρώ καθαρή αξία και 24 ευρώ ΦΠΑ αν δώσουμε 2 σακούλες (0,03 ευρώ η κάθε μία + 24% ΦΠΑ) το άρθρο λογιστικής θα είναι σε Ε.Λ.Π

Λογαριασμός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

30.01.01.0000

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΗ ΣΥΝΔ.ΟΝΤ.-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

124,07

 

70.01.01.0024

Πωλήσεις Εμπορευμάτων χονδρική 24% ΦΠΑ

 

100

54.02.01.0024

ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%

 

24,01

54.05.01.0024

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24% ΧΟΝΔΡ.

 

0,06

* O 54.11.0*.024 σε Ε.Γ.Λ.Σ και 54.055.0*.024 σε Ε.Λ.Π,  προτείνουμε να υπάρχει ανάλυση σε χονδρικές και λιανικές πωλήσεις με τον διαχωρισμό στον τρίτο βαθμό.

1.Στην περίπτωση Ε.Γ.Λ.Σ

54.11.01.0024 Περιβαλλοντικό Τέλος Χονδρ.

54.11.04.0024 Περιβαλλοντικό Τέλος Λιανικ.

2.Στην περίπτωση των Ε.Λ.Π 

54.05.01.0024 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24% ΧΟΝΔΡ.

54.05.04.0027 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24% ΛΙΑΝΙΚ.

 

Στις αγορές τις σακούλες τις διαχειριζόμαστε σαν εμπόρευμα. Στις αγορές τις σακούλες τις διαχειριζόμαστε σαν εμπόρευμα.

 

 • Λογιστική καταχώρηση στα απλογραφικά βιβλία

Καταχώρηση για αα.1 (Χονδρική) και αα.2 Λιανική πώληση του  παραδείγματος  για την πώληση εμπορευμάτων 100 ευρώ καθαρή αξία και 24 ευρώ ΦΠΑ και 2 σακούλες (0,03 ευρώ η κάθε μία + 24% ΦΠΑ) :

         

Πωλήσεις

Φόροι προς απόδοση

Α.Α

Ημερομηνία

Παραστατικό

Αιτιολογία

ΑΦΜ

Λιανικές 24%

Χονδρικές 24%

Περιβαλλοντικό τέλος

Φ.Π.Α 24%

1

1/1/2018

ΤΙΜ 1

Πελάτης Α.Ε

111111111

 

100

0,06

24,01

2

01/01/2018

ΑΛΣ 1

Πελάτης λιανικής

 

100

 

0,06

24,01

 

 

Συγκεντρωτικές καταστάσεις

 • Η αξία προ Φ.Π.Α για το περιβαλλοντικό τέλος ενσωματώνεται στην καθαρή αξία

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α

 • Η αξία προ Φ.Π.Α του περιβαλλοντικού τέλους, καταγράφεται στην καθαρή αξία
 • Η αξία προ Φ.Π.Α του περιβαλλοντικού τέλους, συμμετέχει στον κωδικό 311 (σύνολο εκροών).
 • Η αξία προ Φ.Π.Α του περιβαλλοντικού τέλους, ΔΕΝ συμμετέχει στον κωδικό 312 (κύκλο εργασιών Φ.Π.Α).

 

 

 

 

περιβαλλοντικό τέλος, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αποδείξεις λιανικής,