Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news έκδοση 1.08. | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργικότητες i-spirit version news έκδοση 1.08.

Κατηγορία: 
 1. Μετασχηματισμός πολλών Δ.Α. σε ένα Τιμολόγιο ή ΑΛΣ  
 2. Προσθήκη νέου τύπου "Χωρίς ΦΠΑ" #mydata συμβατότητα 
 3. Δυνατότητα απόκρυψης τύπων παραστατικών
 4. Πολλαπλές «Σειρές Παραστατικών» #mydata συμβατότητα 
 5. Δυνατότητα αρχικοποίησης  Αρίθμησης για τα Πιστωτικά και Ακυρωτικά συσχετιζόμενα παραστατικά #mydata συμβατότητα 
 6. Προσθήκες και αλλαγές στους παρακρατούμενους Φόρους #mydata συμβατότητα  
 7. Λίστες τιμών Σκοπός Διακίνησης και Μονάδα μέτρησης  #mydata συμβατότητα
 8. Προσθήκη των  προτύπων παραστατικών ηλεκτρονικών βιβλίων #mydata συμβατότητα 

1.Μετασχηματισμός πολλών Δ.Α. σε ένα Τιμολόγιο ή Α.Λ.Σ

Δυνατότητα μετασχηματισμού περισσοτέρων του ενός Δ.Α. σε ένα Τιμολόγιο Πώλησης ή ΑΛΣ
Επιτρέπεται ο μετασχηματισμός πολλών ΔΑ μόνο αν συμμετέχει ο ίδιος πελάτης.
Επιτρέπεται ο μετασχηματισμός παραστατικών μόνο αν είναι όλα χειρόγραφα ή όλα μηχανογραφικά.
Στο νέο παραστατικό, αντιγράφονται όλες οι γραμμές ειδών των αρχικών Δελτίων αποστολής.
Στο νέο τιμολόγιο εμφανίζονται τα σχετικά ΔΑ και σε κάθε ΔΑ εμφανίζεται το σχετικό νέο τιμολόγιο.

Μετασχηματισμός δελτίων σε ένα τιμ ή αλσ

2.Προσθήκη νέου τύπου "Χωρίς ΦΠΑ"

Στα πλαίσια των αλλαγών για την πλατφόρμα  mydata, προστέθηκε νέος τύπος Φ.Π.Α = «Χωρίς ΦΠΑ», που απαιτείται στις παραδώσεις εξωτερικού (σε Ε.Ε και τρίτες χώρες).

3.Δυνατότητα απόκρυψης τύπων παραστατικών  [ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ]

Προστέθηκε στις ρυθμίσεις, η δυνατότητα του χρήστη να αποκρύψει Τύπους Παραστατικών που δεν κάνει χρήση.
Η απόκρυψη αυτή αφορά μόνο την λίστα επιλογής Τύπου παραστατικού κατά την Δημιουργία νέου παραστατικού.

Απόκρυψη παραστατικών

Στο συγκεκριμένο παράθυρο, αν υπάρχουν, αναφέρεται ο αριθμός των κρυμμένων τύπων.
Επίσης αν είναι κρυμμένοι όλοι οι τύποι μιας ομάδας παραστατικών, θα συνεχίζει να εμφανίζεται η ονομασία της ομάδας (όπως τα "Ταμειακά" στην παραπάνω εικόνα)

Η διαχείριση των κρυμμένων Τύπων παραστατικών γίνεται από τις Ρυθμίσεις

απόκρυψη παραστατικών myDATA

4.Πολλαπλές «Σειρές Παραστατικών» #mydata συμβατότητα 

Για τους Τύπους Παραστατικών που εκδίδονται από την εφαρμογή μηχανογραφικά, δίνουμε τη δυνατότητα να δηλωθούν και να χρησιμοποιηθούν Εναλλακτικές Σειρές, πέραν της "χωρίς σειρά".new:
Συγκεκριμένα, εναλλακτικές σειρές μπορούν να ορισθούν για τα όλα τα παραστατικά πωλήσεων και για τα παραστατικά αγορών που υποστηρίζεται μηχανογραφική έκδοση (με οριστικοποίηση), δηλαδή:
Τίτλος Κτήσης μη υπόχρεου εκδότη
Τίτλος Κτήσης από υπόχρεο εκδότη
Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής)
Απόδειξη Πληρωμής
Απόδειξη Είσπραξης
Ένταλμα Πληρωμής
Η τιμή της Σειράς είναι αλφαριθμητικό (επιτρέπονται γράμματα και αριθμοί αλλά όχι σύμβολα) και είναι μήκους μέχρι 5 χαρακτήρες.
Η "χωρίς σειρά", εμφανίζεται ως κενή τιμή.
Για κάθε τύπο παραστατικού, οι εναλλακτικές σειρές είναι οι ίδιες για το αρχικό παραστατικό, όσο και για τα πιστωτικά και ακυρωτικά του.
Δηλαδή, αν στον τύπο παρ. "Τιμολόγιο Παροχής" δημιουργήσουμε μια σειρά "ΤΠΥΑ" τότε αυτόματα δημιουργείται η ίδια σειρά για το Πιστωτικό του ΤΠΥ και για το Ακυρωτικό ΤΠΥ
Στην εφαρμογή, έχουμε περιπτώσεις που αναφέρουμε σε ένα πεδίο, τον τύπο και τον α/α
Σε αυτές τις περιπτώσεις, πλέον θα έχουμε:
{Τύπος} {Σειρά}-{Α/Α} π,χ. ΤΙΜΑ-0000000001 αν το παραστατικό ανήκει σε εναλλακτική σειρά
ή {Τύπος} {Α/Α} αν το παραστατικό ανήκει στη "χωρίς σειρά"

Οθόνη Ρυθμίσεων
Η διαχείριση των Εναλλακτικών Σειρών γίνεται από την οθόνη των Ρυθμίσεων.

Σειρές παραστατικών

Τα πεδία "Αρχή Αρίθμησης", "Αρχή Αρ. Πιστωτικού" και "Αρχή Αρ. Ακυρωτικού", του παραπάνω πίνακα, αφορούν πλέον την αρίθμηση της "χωρίς σειρά".
Οι "Εναλλακτικές Σειρές" ενός συγκεκριμένου Τύπου Παραστατικού, εμφανίζονται πατώντας το κουμπί που εμφανίζεται επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.

Σειρές αρίθμησης παραστατικών

Διαχείριση σειρών παραστατικών

Γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:
Η ονομασία μιας σειράς δεν μπορεί να αλλάξει. Θα πρέπει να διαγραφή η συγκεκριμένη σειρά (αν δεν υπάρχουν ήδη παραστατικά)
Η ονομασία νέας σειράς δεν πρέπει να είναι μοναδική μεταξύ των σειρών του ίδιου τύπου παραστατικού («Υπάρχει ήδη σειρά με την ίδια κωδική ονομασία.»)
«Η Κωδική Ονομασία σειράς πρέπει να έχει μήκος μέχρι 5 αλφαριθμητικούς (χωρίς σύμβολα) χαρακτήρες.»
«Η σειρά δεν μπορεί να διαγραφεί διότι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί κατά την έκδοση παραστατικού.»
Οθόνη Παραστατικού
Στην οθόνη του υπό επεξεργασία παραστατικού, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια εναλλακτική σειρά από το σχετικό πεδίο.

Σειρες παραστατικων ui

Αρχικά είναι συμπληρωμένη η "χωρίς σειρά", εκτός κι αν έχει δηλωθεί μια εναλλακτική σειρά ως προεπιλεγμένη.
Από το κουμπί [x] επιλέγεται η "χωρίς σειρά".
Ανάλογα με την επιλεγμένη σειρά, ισχύει ξεχωριστή αρίθμηση και ισχύει η αντίστοιχη Αρχή Αρίθμησης που έχει δηλωθεί στις Ρυθμίσεις.
Στα χειρόγραφα παραστατικά, το μήνυμα για ύπαρξη παραστατικού με ίδιο α/α, λαμβάνει υπόψη και την επιλεγμένη σειρά.
Επίσης, το πεδίο "Σειρά" προστέθηκε σε μηνύματα, τίτλους παραθύρων και ονόματα αρχείων (pdf, xls) που αναφέρεται ο α/α ενός παραστατικού συνήθως σε συντομία, με τη μορφή {Τύπος}, {Σειρά-}{ΑΑ}, {Ημ/νία} π.χ.TIM, TIMA-00001, 01/01/2020 στο εκτυπωμένο παραστατικό,
Aν έχει επιλεγεί εναλλακτική σειρά, τότε εμφανίζεται μαζί με τον αριθμό παραστατικού
Εκτύπωση σειράς παραστατικού σε Α4

Εκτύπωση σειράς παραστατικού σε Α4

Εκτύπωση σειράς παραστατικού σε Α5

Εκτύπωση σειράς παραστατικού σε Α5

Αν έχει επιλεγεί η "χωρίς σειρά", τότε εμφανίζεται μόνο ο α/α.
Σε όλες τις αναφορές που υπάρχει ο α/α, είτε ως ξεχωριστό πεδίο, είτε μαζί με τον τύπο παραστατικού και τον α/α (με τη μορφή {Τύπος} {Σειρά-}{ΑΑ}

Εμφάνιση σειράς

Στην λίστα των παραστατικών.

Εμφάνιση σειράς στην λίστα των παραστατικών

Στις κινήσεις του συναλλασσόμενου

εμφάνιση σειράς στις κινήσεις συναλλασσομένων Επίσης η σειρά συμπληρώνεται στα σημεία φορολογικού ενδιαφέροντοις για αποστολή :

 • στο αντίστοιχο πεδίο του e.txt στου Φ.Μ
 • στο αντίστοιχο πεδίο του mydata.

5.Δυνατότητα αρχικοποίησης  Αρίθμησης για τα Πιστωτικά και Ακυρωτικά συσχετιζόμενα παραστατικά

Στις Ρυθμίσεις, σε κάθε τύπο παραστατικού (edit: που υποστηρίζει μηχανογραφική έκδοση), θα προστεθούν 2 πεδία για τη συμπλήρωση της Αρχής Αρίθμησης του Πιστωτικού και Ακυρωτικού (σε όποιους τύπους παρ. υποστηρίζονται)

Προσοχή:

Στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ως αρχή για τα Πιστ και Ακυρ θα προσυμπληρωθεί η default τιμή (0000000001)

ακυρωτικα και πιστωτικα αρχη αριθμησης

Στο ακυρωτικό του πιστωτικού ορίζεται  αρχή αρίθμησης σειράς το 0000000001 χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από το UI.
Η "Αρχή αρίθμησης" αρχικού-πιστωτικού-ακυρωτικού ισχύει μόνο στα παραστατικά που υποστηρίζουν μηχανογραφική έκδοση (Οριστικοποίηση).

 

6.Προσθήκες και αλλαγές στους παρακρατούμενους Φόρους.

Στα πλαίσια της συμβατότητας με τα ηλεκτρτονικά βιβλία #mydata, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται σε επίπεδο γραμμής παραστατικού.
Το πεδίο % Παρ φόρου στις Ρυθμίσεις αντικαθίσταται με το "Προεπιλεγμένος συντελεστής Παρ. Φόρου" και περιέχει τις αντίστοιχες επιλογές #mydata.

Παρακρατούμενοι φόροι

Αν υπήρχε συμπληρωμένη τιμή παρ. φόρου, αυτή χάνεται και θα πρέπει να επιλεχθεί νέα από τη νέα λίστα των συντελεστών.
Σε κάθε παραστατικό πλέον μπορεί να συμπληρωθεί ένας συντελεστής (by default συμπληρώνεται η τιμή που έχει ορισθεί στις Ρυθμίσεις)

Ποσοστό παρακρατούμενων φόρων

Τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση 1.08 εμφανίζουν την παλαιό ποσοστό που είχε οριστεί.

Στο report ειδών, προστέθηκε πεδίο % παρ φορου. θα εμφανίζεται κενό για τα παραστατικά πριν την 1.08.

7.Λίστες τιμών Σκοπός Διακίνησης και Μονάδα μέτρησης 

Έγινε προσπάθεια συγχρονισμού της λίστα τιμών Σκοπός Διακίνησης και Μονάδα μέτρησης, με τα αντίστοιχες λίστες του mydata specification
8.14 Σκοπός Διακίνησης
8.13 Είδος Ποσότητας
Για το mydata τα σχετικά πεδία είναι προαιρετικά, οπότε αν η επιλεγμένη τιμή αντιστοιχεί σε mydata τιμή, τότε συμπληρώνεται, αλλιώς αποστέλνεται κενή.

8.Προσθήκη των  προτύπων παραστατικών ηλεκτρονικών βιβλίων 

Προστέθηκαν στην εφαρμογή τα  πρότυπα παραστατικά που κατά myDATA αναφέρονται στο "8.1 Είδη παραστατικών" με στόχο την πλήρη συμβατότητα των εμπορικών και λογιστικών διαδικασιών της οντότητας.

Η εφαρμογή υποστηρίζει την αποστολή των:

 • Αντικριζόμενων Παραστατικών Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής
 • Μη Αντικριζόμενων Παραστατικών Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

Τα πρότυπα παραστατικά, έχουν αντιστοιχιστεί με υπάρχοντα και νέα παραστατικά πωλήσεων και αγορών.

Ενότητα πωλήσεων.

Πρότυπα παραστατικά πωλήσεων ααδε

Ενότητα αγορών.

Πρότυπα παραστατικά αγορων ααδε

Το παραστατικό "Τιμολόγιο Αγοράς από Ιδιώτη" μετονομάστηκε σε "Τίτλος Κτήσης μη υπόχρεου εκδότη". Η ονομασία αυτή θα εμφανίζεται αντί της προηγούμενης ακόμα και στα ήδη οριστικοποιημένα παραστατικά.

Προστέθηκαν εσωτερικά είδη (και υποκατηγορίες ειδών όπου χρειάστηκε) ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα εσωτερικό είδος ως υπόδειγμα, σε κάθε νέο παραστατικό.