Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (G.D.PR) | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (G.D.PR)

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚHΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ G.D.P.R

Την i-spirit Software δεν την ενδιαφέρουν τα προσωπικά αλλά τα επιχειρησιακά δεδομένα.
Η i-spirit software συλλέγει και χρησιμοποιεί τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της προκειμένου να διαχειριστεί και να σας παρέχει τις απαιτούμενες Υπηρεσίες και την περιήγηση στην Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων σας (εξαιρουμένων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) έχει δικαίωμα να κάνει η i-spirit software, σύμφωνα με το παρόν κείμενο, έχει δικαίωμα η ιδία να την αναθέσει σε έμπιστους συνεργάτες της.
Η i-spirit software χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα –συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικώς του ονοματεπωνύμου, τηλεφωνικού αριθμού και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (εφ‘ εξής <<ΠΠΔ>>) προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας με σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από την ίδια.
Η i-spirit software επικοινωνεί μαζί σας για σκοπούς ερευνητικούς σχετικά με τη γνώμη σας περί των προσφερόμενων Υπηρεσιών ή νέων Υπηρεσιών που μπορεί να προσφερθούν
Η i-spirit software δεν πωλεί, εκμισθώνει ή παρέχει άλλως πως πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της σε τρίτους.
Η i-spirit software έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί σας εκ μέρους συνεργαζομένων με την ιδία τρίτων σχετικά με ορισμένη προσφορά που θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει.
Η i-spirit software έχει το δικαίωμα να παρέχει προσωπικά δεδομένα σας συλλεγόμενα μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της σε έμπιστους συνεργάτες με την ιδία τρίτους για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, επικοινωνίας μαζί σας και παροχής συντήρησης. Κάθε τρίτο μέρος απαγορεύεται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων σας στο μέτρο που δεν αφορά τη συμπεφωνημένη παροχή υπηρεσιών, δεσμεύεται δε κάθε τρίτος να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας. Ως έμπιστος συνεργάτης της i-spirit software θεωρείται αυτός που η ιδία αναγνωρίζει ανεξάρτητα ως τέτοιο.
Η i-spirit software δεν κάνει συνδυασμένη χρήση ιστοσελίδων ή άλλων μέσων ούτε συνεργάζεται με τρίτον προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητά σας ή να συλλέξει περισσότερα προσωπικά δεδομένα σας χωρίς τη συναίνεσή σας. Στην περίπτωση αυτή τα μέσα ταυτοποίησης σας και συλλογής περισσότερων προσωπικών δεδομένων σας θα είναι νόμιμα και δε θα γίνει συλλογή προσωπικών δεδομένων αδιακρίτως.
Η i-spirit software δεσμεύεται για την απόλυτη εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας.
Η i-spirit software συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα σας, εφ‘ όσον τούτο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία είτε σε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρείται πως μια τέτοια πράξη είναι αναγκαία προκειμένου: (α) να συμμορφωθεί με νομοθετικές διατάξεις ή νομικές διαδικασίες που επιβάλλονται στην i-spirit software για κάθε ζήτημα που αφορά την Ιστοσελίδα, προϊόν ή Υπηρεσίες της, (β) να προστατεύσει και υπεραμυνθεί των δικαιωμάτων και συμφερόντων της.
Ο χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, τα οποία συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της i-spirit software δεν μπορεί να είναι λιγότερος από τον ελάχιστο αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συνελέγησαν. Κάθε προσωπικό δεδομένο σας, το οποίο συνελέγη προς εκπλήρωση των σκοπών αυτών μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο, εφ‘ όσον είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο νέας χρήσης αυτού. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με το παρόν κείμενο, όπως ενημερώνεται κάθε φορά από τη στιγμή της ενημέρωσής του. Για νέες χρήσεις που τυχόν προβλεφθούν μπορεί να γίνει χρήση προσωπικών δεδομένων τα οποία έχει ήδη συλλέξει η i-spirit software μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών διαγράφονται μετά από τη λήξη της συμβατικής σχέσης βάσει της οποία συνελέγησαν. Προσωπικά δεδομένα των Χρηστών τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ορισμένου σκοπού δεν μπορεί να διαγραφούν ή άλλως πως να απαλειφθούν, εφ‘ όσον τούτο είναι λογικά αδύνατον ή θα αλλοίωνε το αποτέλεσμα της χρήσεως.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να ζητήσετε την απαλλαγή των δεδομένων σας από τις παραπάνω χρήσεις ή την μεταβολή αυτών από την i-spirit software.
Για να προβούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε καταχωρήσει, πρέπει να μας στείλετε ενημερωτικό email στο info@i-spirit.gr, από τον λογαριασμό που καταχωρήσατε τα προσωπικά σας δεδομένα με την ένδειξη «μεταβολή προσωπικών δεδομένων»