Πολιτική απορρήτου και cookies | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Πολιτική απορρήτου και cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Η i-spirit software σέβεται και προστατεύει την ιδιωτικότητα των αποδεκτών των υπηρεσιών της (εφ ΄εξής <<Χρήστης>>), στο σύνολο τους και οι οποίες παρέχονται αδιακρίτως μέσω της ιστοσελίδας www.i-spirit.gr (εφ‘ εξής <<Ιστοσελίδα>>) και των προϊόντων της (εφ‘ εξής <<Υπηρεσίες>>) και ενθαρρύνει κάθε Χρήστη να λάβει γνώση της πολιτικής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών που ακολουθεί η i-spirit software, προκειμένου να μάθει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και παροχής πρόσβασης στα δεδομένα. Η ανωτέρω παρακίνηση δεν περιορίζεται στις Υπηρεσίες της i-spirit software, αλλά αναφέρεται σε υπηρεσίες παρεχόμενες υπό οποιουδήποτε έτερου παρόχου υπηρεσιών, ο οποίος ακολουθεί πολιτική απορρήτου, και στον οποίο γίνεται αναφορά ή παραπομπή μέσω υπερσυνδέσμου ή απλής παράθεσης των στοιχείων του στην Ιστοσελίδα, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες τηςi-spirit software. Η i-spirit software δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί ή το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει έτερος φορέας. Η χρήση των Υπηρεσιών της i-spirit software συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή όλων των παρακάτω προβλέψεων και όρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δε συμφωνείτε με όλες τις παρακάτω προβλέψεις και όρους μη κάνετε χρήση των Υπηρεσιών της i-spirit software.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η i-spirit software συλλέγει και χρησιμοποιεί τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της προκειμένου να διαχειριστεί και να σας παρέχει τις απαιτούμενες Υπηρεσίες και την περιήγηση στην Ιστοσελίδα. Η συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας βοηθά στη συνεχή εξύψωση του επίπεδου των Υπηρεσιών που παρέχονται από την i-spirit software. Οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων σας (εξαιρουμένων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) έχει δικαίωμα να κάνει η i-spirit software, σύμφωνα με το παρόν κείμενο, έχει δικαίωμα η ιδία να την αναθέσει σε έμπειστους συνεργάτες της. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων που προβλέπεται στο παρόν κείμενο εκ μέρους τρίτων επιφυλάσσεται ταυτόχρονα υπέρ της i-spirit software.

Η i-spirit software χρησιμοποιεί προσδιοριστικά προσωπικά δεδομένα –συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικώς του ονοματεπωνύμου, τηλεφωνικού αριθμού και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  (εφ‘ εξής <<ΠΠΔ>>)  προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας με σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από την ίδια, καθώς και για να σας κοινοποιεί κάθε δήλωση, βεβαίωση, ενημέρωση, αναφορά, αίτημα, παροχή συναίνεσης ή άλλου είδους ανακοίνωση προβλεπομένου από σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ σας και της i-spirit software. Η i-spirit software δικαιούται να επικοινωνεί μαζί σας για σκοπούς ερευνητικούς σχετικά με τη γνώμη σας περί των προσφερόμενων Υπηρεσιών ή νέων Υπηρεσιών που μπορεί να προσφερθούν, να χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμο και την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο των χρηστών της για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να παρέχει πρόσβαση σε ΠΠΔ σε συνδυασμό με αμιγώς επαγγελματικά δεδομένα των ιδίων για εμπορικούς σκοπούς σε τρίτους.

Η i-spirit software δεν πωλεί, εκμισθώνει ή παρέχει άλλως πως πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της σε τρίτους.

Η i-spirit software έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί σας εκ μέρους συνεργαζομένων με την ιδία τρίτων σχετικά με ορισμένη προσφορά που θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει. Σε τέτοια περίπτωση τα ΠΠΔ σας δεν παρέχονται στον τρίτο.

Η i-spirit software έχει το δικαίωμα να παρέχει προσωπικά δεδομένα σας συλλεγόμενα μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της σε έμπιστους συνεργάτες με την ιδία τρίτους για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, επικοινωνίας μαζί σας και παροχής συντήρησης. Κάθε τρίτο μέρος απαγορεύεται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων σας στο μέτρο που δεν αφορά τη συμπεφωνημένη παροχή υπηρεσιών, δεσμεύεται δε κάθε τρίτος να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας. Ως έμπιστος συνεργάτης της i-spirit software θεωρείται αυτός που η ιδία αναγνωρίζει ανεξάρτητα ως τέτοιο.

Η i-spirit software δεν κάνει συνδυασμένη χρήση ιστοσελίδων ή άλλων μέσων ούτε συνεργάζεται με τρίτον προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητά σας ή να συλλέξει περισσότερα προσωπικά δεδομένα σας χωρίς τη συναίνεσή σας. Στην περίπτωση αυτή τα μέσα ταυτοποίησης σας και συλλογής περισσότερων προσωπικών δεδομένων σας θα είναι νόμιμα και δε θα γίνει συλλογή προσωπικών δεδομένων αδιακρίτως.

Η i-spirit software δεσμεύεται για την απόλυτη εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας.

Η i-spirit software συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα σας, εφ‘ όσον τούτο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία είτε σε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρείται πως μια τέτοια πράξη είναι αναγκαία προκειμένου: (α) να συμμορφωθεί με νομοθετικές διατάξεις ή νομικές διαδικασίες που επιβάλλονται στην i-spirit software για κάθε ζήτημα που αφορά την Ιστοσελίδα, προϊόν ή Υπηρεσίες της, (β) να προστατεύσει και υπεραμυνθεί των δικαιωμάτων και συμφερόντων της.

Ο χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, τα οποία συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της i-spirit software δεν μπορεί να είναι λιγότερος από τον ελάχιστο αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συνελέγησαν. Κάθε προσωπικό δεδομένο σας, το οποίο συνελέγη προς εκπλήρωση των σκοπών αυτών μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο, εφ‘ όσον είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο νέας χρήσης αυτού. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με το παρόν κείμενο, όπως ενημερώνεται κάθε φορά από τη στιγμή της ενημέρωσής του. Για νέες χρήσεις που τυχόν προβλεφθούν μπορεί να γίνει χρήση προσωπικών δεδομένων τα οποία έχει ήδη συλλέξει η i-spirit software μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών διαγράφονται μετά από τη λήξη της συμβατικής σχέσης βάσει της οποία συνελέγησαν. Προσωπικά δεδομένα των Χρηστών τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ορισμένου σκοπού δεν μπορεί να διαγραφούν ή άλλως πως να απαλειφθούν, εφ‘ όσον τούτο είναι λογικά αδύνατον ή θα αλλοίωνε το αποτέλεσμα της χρήσεως.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ (WEB TRACKING)

Η τεχνολογία εντοπισμού που χρησιμοποιείται από την i-spirit software μας επιτρέπει να γνωρίζουμε την δραστηριότητα των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας, προκειμένου να καθορίσουμε ποιές από τις εμφανιζόμενες υπηρεσίες είναι δημοφιλέστερες, να βελτιώσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε χρήστες, η συμπεριφορά των οποίων εκδεικνύει πως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ορισμένη κατηγορία υπηρεσιών καθώς και να υπεραμυνθούμε παντός εννόμου συμφέροντός μας. Η τεχνολογία εντοπισμού μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυσμό με τα cookies και να μην είναι διαπιστώσιμη από τον Χρήστη. Η τεχνολογία εντοπισμού μπορεί να αναμεταδόσει πληροφορίες σε τρίτα μέρη, και ιδιαίτερα παρόχους υπηρεσιών προς την i-spirit software, οι οποίες εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους η i-spirit software κάνει συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών .

COOKIES

Η i-spirit software χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι τμήματα κειμένου που εγκαθιστώνται στον σκληρό δίσκο σας από τον πάροχο της Ιστοσελίδας όταν την επισκέπτεστε. Τα coockies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τρέξει κάποιο πρόγραμμα ή να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή σας.

Κύριος σκοπός της χρήσης των cookies είναι να βελτιώσει την εμπειρία της περιήγησής και χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς. Τα cookies, κατόπιν αποδοχής των, εξατομικεύουν και διευκολύνουν την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, παρέχοντας στον πάροχό της την πληροφορία πως επιστρέψατε σε αυτήν. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία καταγραφής των προσωπικών δεδομένων σας με το να παρέχει στην i-spirit software τη δυνατότητα να επαναφέρει συγκεκριμένες πληροφορίες που είχατε εισαγάγει κατά προηγούμενη περιήγηση σε μεταγενέστερες περιηγήσεις.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Η λήψη των cookies μπορεί να περιοριστεί μέσω ρυθμίσεων στον υπολογιστή σας, αυτό μπορεί, ωστόσο, να περιορίσει τη χρήση λειτουργιών και στοιχείων της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η i-spirit software βεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι ηλεκτρονικά ασφαλισμένα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης καθώς και ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης διατηρούνται σε ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η i-spirit software παρέχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σας, άνευ προηγούμενης ειδοποίησης, μόνον σε περίπτωση κατά την οποία τούτο επιβάλλεται από τον νόμο είτε σε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρείται πως μια τέτοια πράξη είναι αναγκαία προκειμένου: (α) να συμμορφωθεί με νομοθετικές διατάξεις ή νομικές διαδικασίες που επιβάλλονται στην i-spirit software για κάθε ιστοσελίδα, προϊόν ή Υπηρεσία της, (β) να προστατεύσει και υπεραμυνθεί των δικαιωμάτων και συμφερόντων της, και (γ) να δράσει υπό κατεπείγουσες συνθήκες ούτως, ώστε να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η πολιτική απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας αναφέρεται συνολικά στο παρόν κείμενο. Η i-spirit software θα τροποποιεί περιοδικώς το παρόν κείμενο, προκειμένου να σας κρατά ενήμερους σχετικά με την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί. Η i-spirit software ενθαρρύνει κάθε Χρήστη να ελέγχει τακτικά το παρόν κείμενο προκειμένου να λαμβάνει άμεσα και έγκαιρα γνώση σχετικά με τις τελευταίες ενημερώσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία η πολιτική απορρήτου ενημερωθεί, η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της i-spirit software εκ μέρους σας και η οποιαδήποτε ύστερη της ενημέρωσης γνωστοποίηση στην i-spirit software προσωπικών δεδομένων εκ μέρους σας θα θεωρηθεί ως συμπερασματική αποδοχή της ενημερωμένης εκδοχής της πολιτικής απορρήτου συνολικά και άνευ όρων.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το ελληνικό δίκαιο διέπει την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, τη χρήση των προϊόντων και των Υπηρεσιών i-spirit software. Η i-spirit software επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος, αποδιδομένου σε αυτήν από την εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για να σας εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ασφαλείας. Αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή ζητήματα που σας απασχολούν σχετικά με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε ή κρίνετε πως η i-spirit software δεν συμμορφώνεται με τις προβλέψεις και τους όρους του παρόντος κειμένου ή επιθυμείτε να δηλώσετε κάποια τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την i-spirit software μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@i-spirit.gr. Θα λάβετε απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή άλλου μέσου, εφ‘ όσον έχετε παράσχει τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας.