Ελληνικά λογιστικά πρότυπα | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

«Tι πρέπει να γνωρίζεται για τις νέες διατάξεις που Καθορίζονται από Ν. 4308/2014»
Πότε ισχύουν ;
Από την 1/1/2015
ΠΟΛ.1003/31.12.2014
Καταργούν σε γενικές γραμμές:

 1. διάφορα άρθρα του Κ.Φ.Α.Σ
 2. περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
 3. Κ.Ν. 2190/1920 «Νόμος περί Α.Ε»
 4. Τα άρθρα, που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις (Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).
 5. Αναπροσαρμογή αξίας ακίνητων

«Νέα» ορολογία

 • Οντότητα = επιχείρηση.
  Οντότητα είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.
 • Αρχεία = Βιβλία, στοιχεία, παραστατικά, λογιστικά βιβλία.
 • Λογιστικά αρχεία (accounting records): Είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας οντότητας.
 • Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων.
 • Επιμέτρηση=Αποτίμηση. [Επιμέτρηση (measurement):
  Η διαδικασία προσδιορισμού της χρηματικής αξίας ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά την αρχική του αναγνώριση ή μεταγενέστερα.
 • Απλογραφικό λογιστικό σύστημα = Απλοποιημένα Λογιστικά Πρότυπα = Βιβλία Εσόδων-Εξόδων» = Βιβλία Β’ Κατηγορίας = «Απλογραφικά βιβλία.
   Κατηγοριοποίηση : Οι επιχειρήσεις (οντότητες) κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις εξής κατηγορίες :
  1. Πολύ μικρές οντότητες,
  2. Μικρές οντότητες,
  3. Μεσαίες οντότητες
  4. Μεγάλες οντότητες και η κατηγοριοποίηση αυτή επιφέρει και τις ανάλογες υποχρεώσεις.
   Επηρεάζουν :
  1. Την δυνατότητα τήρησης απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων
  2. Τις «Χρηματοοικονομικές καταστάσεις» που συντάσσονται
  3. Το είδος και το πλήθος παρεχόμενων πληροφοριών του «Προσαρτήματος »
  4. Τις παρεχόμενες δυνατότητες απλοποιήσεων και απαλλαγών επιμέτρησης (αποτίμησης)
  5. Την απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης.

  Ti πρέπει να γνωρίζετε

  • Κριτήρια ένταξης :
  • κύκλος εργασιών, ενεργητικό και απασχολούμενοι , σε συνδυασμό με την Νομική μορφή.
  • Σχέδιο Λογαριασμών :
  • Το σχέδιο των λογαριασμών χρησιμοποιείται σε ότι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους.
   Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας κ είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας.
   Oι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας.
 • Εναλλακτικά του νέου σχεδίου λογαριασμών, κάθε οντότητα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων : Αλλά- ζουν μορφή, σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούσαμε έως 31-12-2014 , του Ε.Γ.Λ.Σ,

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤOIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

   Τεκμηρίωση : Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά «τεκμήρια».
    Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν.
     Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος.
      Κανόνες επιμέτρησης ( αποτίμησης ) :
       Δύο βασικές κατηγορίες :
      • Κόστος κτήσης [Κόστος κτήσης (αξία αγοράς) περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών (Acquisition cost or purchase price of assets and services): To σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, πλέον δαπάνες αγοράς και μείον οποιαδήποτε μείωση του κόστους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
      • Εύλογη αξία [Εύλογη αξία (Fair value): Η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης.
      • Άυλα περιουσιακά στοιχεία : Υπεραξία (προκύπτει κατά την ολική ή μερική απόκτηση επιχείρησης), Δικαιώματα (αγορασμένα), Λογισμικό (αγορασμένο), Δαπάνες ανάπτυξης για ιδιοπαραγόμενα υπό αυστηρές προϋποθέσεις
      • Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.
      • Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
      • Yπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους
      • Δεν θεωρούνται άυλα στοιχεία αλλά έξοδα τα : «Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως », « Έξοδα πολυετούς απόσβεσης », « Δαπάνες έρευνας ».
      • Αποσβέσεις : Υπολογίζονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή των παγίων. Όμως από φορολογικής απόψεως οι αποσβέσεις πρέπει να υπολογίζονται βάσει τους συντελεστές του άρθρου 24 «Φορολογικές αποσβέσεις» του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση διαφοροποίησης ( είναι δυνητικό ) μιας οντότητας μεταξύ «λογιστικών» και «φορολογικών» πρέπει να τηρούνται δύο «Μητρώα Παγίων».
      • Χρηματοδοτική μίσθωση ( Leasing ) : Αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). ( δηλ. ως «πάγιο» και ως «δάνειο» ).
      • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
      • Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων : ( που αφορούν περιουσιακά στοιχεία ). Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις ( και όχι στα Ίδια Κεφάλαια ( Ε.Γ.Λ.Σ ) ) στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.
      • Αναβαλλόμενοι φόροι : Οι οντότητες δύνανται ( δηλ. : όχι υποχρεωτικά ) να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους.
       [Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset): Το ποσό του φόρου εισοδήματος που είναι ανακτήσιμος σε μελλοντικές περιόδους από εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits). Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (deferred tax liability): Το ποσό του φόρου εισοδήματος που οφείλεται σε μελλοντικές περιόδους, σε σχέση με φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
       Η πρώτη εφαρμογή (μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ στα Ε.Λ.Π ) [ στην ουσία δίνεται η «δυνατότητα», κάτω από προϋποθέσεις, να «ξεκαθαρίσουν», χωρίς να επηρεαστούν τα αποτελέσματα, οι Ισολογισμοί από επισφάλειες, απαξιωμένα αποθέματα, κ.λ.π : Στην περίπτωση που υιοθετείται το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης ενός στοιχείου δύναται :
      • α.1) να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού του τέλους της προηγούμενης περιόδου ( δηλ. 31-12-2014 ) ως το τεκμαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ή
      • α.2) να επιμετρήσει αυτό το στοιχείο στην εύλογη αξία του. Σε αυτή την περίπτωση, η εύλογη αξία που χρησιμοποιήθηκε θεωρείται ως το τεκμαρτό κόστος του στοιχείου αυτού για την εφαρμογή του παρόντος νόμου εφεξής. Η επιλογή του παρόντος εδαφίου παρέχεται μόνο για ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά ακίνητα.
      • α.3) Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή του προηγούμενου σημείου υπό α2 αναγνωρίζεται στα κέρδη εις νέον στην καθαρή θέση. Στην περίπτωση που υιοθετείται η εύλογη αξία ως βάση επιμέτρησης, η οντότητα επιμετρά τα σχετικά στοιχεία του ισολογισμού στην εύλογη αξία. Κάθε προκύπτουσα διαφορά αναγνωρίζεται είτε κατευθείαν στα κέρδη εις νέον της καθαρής θέσης είτε ως διαφορά εύλογης αξίας στην καθαρή θέση. Επίσης υπάρχει διαρκής επιτροπή για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του νόμου ( Ν. 4308/2014 ). Η επιτροπή επεξεργάζεται προτάσεις για τη βελτίωση και την άμεση προσαρμογή του παρόντος νόμου στις εξελίξεις στους ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή πρακτική, τη λειτουργική διασύνδεσή του με το φορολογικό και λοιπό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των υποκείμενων οντοτήτων, καθώς και την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής.
       (απόσπασμα Κωνσταντίνου Ιωαν. Νιφορόπουλου).