Τροποποιήσεις στον τομέα της φορολογίας | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Τροποποιήσεις στον τομέα της φορολογίας

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει τροπολογία που ψηφίστηκε στις 22.12.2014, από την Βουλή των Ελλήνων, η οποία, μεταξύ άλλων, τροποποιεί διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, παρατείνει την παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου και ρυθμίζει τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου-Ε9.

Οι σημαντικότερες μεταβολές (λαμβάνοντας υπόψη και την αιτιολογική έκθεση του νόμου) είναι οι ακόλουθες:

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013)

Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων

• Καθορίζεται ότι τα κέρδη (υπεραξία) από μεταβίβαση τίτλων που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 15% και καταργείται η διάταξη περί «επαγγελματία επενδυτή». Κατά συνέπεια, τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων τίτλων φορολογούνται εφόσον ο επενδυτής κατέχει 0,5% του συνόλου της εταιρείας της οποίας τίτλοι μεταβιβάζονται, και εφόσον οι πωλούμενες μετοχές αποκτήθηκαν μετά το 2009.

• Καθορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης μεταβιβαζόμενων τίτλων, λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης (π.χ. reverse split κλπ.).

• Προβλέπεται ότι σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.

• Δίνεται δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών από τη μεταβίβαση τίτλων με μελλοντικά κέρδη από τη μεταβίβαση των κάθε είδους τίτλων. Η μεταφορά ζημιών γίνεται για πέντε (5) έτη.

Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων

• Αναστέλλεται η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από την 1.1.2015 μέχρι τις 31.12.2016.

Ρυθμίσεις σχετικά με την παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου

• Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών που λήγουν στις 31.12.2014, για υποθέσεις για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή ελεγκτική αρχή.

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)

• Η προθεσμία για έκδοση αποφάσεων από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού παρατείνεται στις ενενήντα (90) και τριάντα (30) ημέρες αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου - Ε9

• H υποχρέωση ενημέρωσης και υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία των οποιωνδήποτε μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης μεταφέρεται και ισχύει από 1.1.2015.

• Ειδικά, για οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου που πραγματοποιήθηκε από 1.1.2014 έως και 31.12.2014, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.3.2015.

• Νομικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους, της 1.1.2011, με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων, υποβάλλουν εμπρόθεσμα δήλωση για οποιαδήποτε μεταβολή πραγματοποιήθηκε στην περιουσιακή τους κατάσταση στα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, εφόσον η υποβολή γίνει εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ανάρτηση από τη Φορολογική Διοίκηση της προσωρινής περιουσιακής τους εικόνας και πάντως το αργότερο μέχρι και τις 31.3.2015.
Πηγή Deloitte

i-spirit το οικονομικοτερο λογισμικο οικονομικης και εμπορικης διαχειρισης για ελευθερους επαγγελματιες