Yποχρεωτικά αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα συστήνονται οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και το σχόλιο μας | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Yποχρεωτικά αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα συστήνονται οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και το σχόλιο μας

Το σχόλιο από την ομάδα του i-spirit:

Ας ελπίσουμε ότι οι ενέργειες θα βάλουν το λιθαράκι για να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αρχίσει η αποκατάσταση στην ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας. Το λογισμικό i-spirit, το έχει ήδη κάνει πράξη με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ψηφιακή αποστολή των παραστατικών. H νέα επιχείρηση, μέσα σε 4 λεπτά, μπορεί να μηχανογραφηθεί εκδίδοντας ηλεκτρονικά τα παραστατικά της, χωρίς κανένα άλλο κόστος πέρα από την αξία της ετήσιας συντήρησης που ξεκινάει από 149€ πλέον Φ.Π.Α.

H νέα επιχείρηση, από την στιγμή που λάβει τον ΑΦΜ της, μπορεί να τιμολογεί ηλεκτρονικά με την εφαρμογή (Ελληνικά λογιστικά πρότυπα , κεφάλαιο 3, άρθρο 14. ηλεκτρονικό τιμολόγιο), κερδίζοντας σε χρόνο, κόστος χαρτιού και συσκευών καθώς και στην οργάνωση.

i-spirit accounting team

Ακολουθεί το άρθρο της fpress:

Υποχρεωτικά αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα συστήνονται οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο που έχουν ετοιμάσει ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Αντώνης Παπαδεράκης, και τις βασικές διατάξεις του αποκαλύπτει το «Εθνος της Κυριακής».

 Σκοπός είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας.

Πώς θα γίνεται η σύσταση των επιχειρήσεων;

Με την καθιέρωση της Υπηρεσίας Μίας Στάσης στα επιμελητήρια και τους συμβολαιογράφους αλλά και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης μέσω ιστοσελίδας. Οι καινοτομίες που φέρνει το νέο νομοσχέδιο είναι η ηλεκτρονική διασύνδεση των ΥΜΣ με τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και η υποχρεωτική προθεσμία έγκρισης των διαδικασιών ώστε να ανοίγουν οι επιχειρήσεις με τη χορήγηση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμού ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

Ετσι όσοι θέλουν να ανοίξουν εταιρεία δεν θα τρέχουν από φορέα σε φορέα, είτε θα επισκέπτονται τα Επιμελητήρια και τους συμβολαιογράφους είτε ηλεκτρονικά θα υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας.

Από κει και πέρα, η ΥΜΣ όπως ορίζει το νομοσχέδιο αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα δίνουν το «OK» για τη σύσταση της επιχείρησης.

Το νομοσχέδιο αφορά τις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρείες και ειδικότερα τις ομόρρυθμες, τις ετερόρρυθμες, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τις ανώνυμες.

Εξαιρούνται :

οι ασφαλιστικές,

οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων,

οι αθλητικές,

όσες συστήνονται μετά από μετατροπές και συγχωνεύσεις υπαρχουσών εταιρειών και λοιπές που διέπονται από ειδική νομοθεσία.

Ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), τα Επιμελητήρια, εφόσον δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση εταιρειών, και οι συμβολαιογράφοι, όταν χρειάζεται τέτοιο έγγραφο.

Οι Υ.Μ.Σ θα είναι εφοδιασμένες με σχετικό πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με την αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης εταιρειών.

Mε τον νέο νόμο θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, στο οποίο θα συμπεριληφθεί και το τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ. Το ποσό θα αποδίδεται από όσους θέλουν να ιδρύσουν εταιρεία. Το ύψος του νέου γραμματίου, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων. Μάλιστα, όσοι δε επιλέξουν την ηλεκτρονική διαδικασία θα πληρώνουν το Γραμμάτιο στο 30% της αξίας του.

Οι αρμοδιότητες των ΥΜΣ είναι να:

• Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα έγγραφα για τη σύσταση των εταιρειών.

• Προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των εταιρειών.

• Μεριμνούν για τη χορήγηση ΓΕΜΗ και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης.

• Καταχωρίζουν τα έγγραφα στη μερίδα και τον φάκελο ΓΕΜΗ των εταιρειών.

Μεριμνούν για τη χορήγηση στην εταιρεία από την αρμόδια ΔΟΥ, ΑΦΜ και κλειδαρίθμου πρόσβασης στο TAXIS.

• Μεριμνούν για την εγγραφή των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών διοικητικού συμβουλίου στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης για τη χορήγηση του ΑΜΚΑ, όπου απαιτείται.

• Εισπράττουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και το κατανέμουν στους φορείς του.

• Παραδίδουν ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης και όλες τις τυχόν αναγκαίες βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών.

• Πράττουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά τον νόμο για τη σύσταση.

Με άλλη υπουργική απόφαση, θα καθοριστούν οι διαδικασίες και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση των ΥΜΣ με τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές εταιρειών θα υποβάλλουν είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στις ΥΜΣ την αίτηση - εξουσιοδότηση προς αυτές για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών, θα καταθέτουν το συμφωνητικό σύστασης εταιρείας και θα καταθέτουν το γραμμάτιο ενιαίου κόστους.

Στη συνέχεια οι ΥΜΣ «αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα» υποχρεούνται να προβούν:

• Στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση ΑΦΜ και για την εγγραφή των αιτηθέντων εταίρων, διαχειριστών και μελών διοικητικών συμβουλίων στον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης για τη χορήγηση του ΑΜΚΑ.

• Στη δημιουργία Φακέλου και Μερίδας στο ΓΕΜΗ.

• Στην αποστολή ηλεκτρονικά ανακοίνωσης για τη σύσταση καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων της στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και στην εγγραφή της στο αρμόδιο Επιμελητήριο. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι τα έγγραφα ή η αίτηση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης να προβούν εγγράφως στις απαραίτητες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

• Οι ιδρυτές με αίτηση εξουσιοδοτούν τις ΥΜΣ για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου να συσταθεί η εταιρεία

 

 

 

 

 

 

i-spirit εναρξη με μια σταση