Υποχρεωτικά η αναγραφή του ΦΠΑ στα τιμολόγια ακόμη και όταν δεν καταβάλλεται. i-spirit η ψηφιακή εποχή | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Υποχρεωτικά η αναγραφή του ΦΠΑ στα τιμολόγια ακόμη και όταν δεν καταβάλλεται. i-spirit η ψηφιακή εποχή

Την υποχρεωτική αναγραφή του ΦΠΑ στα τιμολόγια ακόμη και όταν δεν καταβάλλεται, προβλέπει η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ που υπογράφει η Αικατερίνη Σαββαίδου.
Σύμφωνα με παλαιότερη εγκύκλιο για τον Κώδικα ΦΠΑ, ο λήπτης των αγαθών υποκείμενος στο φόρο, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ, στο εσωτερικό της χώρας ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του, είναι υπόχρεος στο φόρο, στην περίπτωση που ο προμηθευτής των αγαθών δεν είναι εγκατεστημένος στη χώρα και έχει λάβει άδεια ο ίδιος ή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο για αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1126/13, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογής του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, ο πωλητής κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδει φορολογικό στοιχείο στο οποίο αναγράφει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος όμως δεν εισπράττεται.
Εντούτοις, στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1267/13 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4211/28.11.2013 (ΦΕΚ 256A΄), σχετικά και με την τροποποίηση του άρθρου 35.1.η του Κώδικα ΦΠΑ, αναφέρεται ότι στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται στην περίπτωση της μετέπειτα παράδοσης των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από οποιαδήποτε επιχείρηση μέλος του ίδιου ομίλου η οποία διαθέτει άδεια αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή των αγαθών, δεν αναγράφεται ο ΦΠΑ, οδηγία η οποία δόθηκε εκ παραδρομής.
Ως εκ τούτου, με την παρούσα διευκρινίζεται ότι είναι υποχρεωτική η αναγραφή του φόρου στα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη ΑΥΟ, παρότι ο φόρος δεν εισπράττεται. Ωστόσο, για λόγους χρηστής διοίκησης γίνεται δεκτό ότι δεν επέρχονται επιπτώσεις από τη μη αναγραφή του φόρου στα φορολογικά στοιχεία για το διάστημα από την έκδοση της εγκυκλίου (20.12.2013) και μέχρι την έκδοση της σημερινής .
πηγή:fpress.gr

Το i-spirit και η ηλεκτρονική παρακολούθηση του Φ.Π.Α