Α.1138 /2020 κωδικοποιημένη με τις Α.1090/05.07.2022 - Α.1156/30.06.2021 - A.1054/18.03.2021 - Α.1300/29.12.2020 - Α.1227/09.10.2020 | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Α.1138 /2020 κωδικοποιημένη με τις Α.1090/05.07.2022 - Α.1156/30.06.2021 - A.1054/18.03.2021 - Α.1300/29.12.2020 - Α.1227/09.10.2020

Κατηγορία: 

Οι αλλαγές της Α.1138 για την myDATA το 2023 είναι πολλές και σημαντικές. Η ομάδα της  i-spirit Software έχει προσαρμόσει το μεγαλύτερο μέρος από αυτές και σύντομα θα έχουν ενσωματωθεί στην εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit, όλες οι αλλαγές που προκύπτουν με την κωδικοποίηση της Α.1138 όπως διαμορφώθηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις της  Α.1090/05.07.2022. Η κωδικοποίηση περιλαμβάνει και τις προσθήκες  των  Α.1156/30.06.2021 - A.1054/18.03.2021 - Α.1300/29.12.2020 - Α.1227/09.10.2020 και εμφανίζονται όπου προκύπτουν ως εκθέτες με κόκκινους αριθμούς.

i-spirit.gr®

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

 1. Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.»: Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε..
 2. Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATAτης Α.Α.Δ.Ε.» ή «Πλατφόρμα myDATA»: Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.
 3. Ως «Σύνοψη παραστατικού»: Τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού με ή χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών υπηρεσιών)1.

1 Α.1090/05.07.2022

Ως «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών»: Η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.

 1. Ως «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»: Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.
 2. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»: Η οντότητα η οποία είτε κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), είτε για δικό της λογαριασμό, διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης.2
 3. Ως «Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)»: Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και β) της λογιστικής διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας.
 4. Ως «Απώλεια Διασύνδεσης»: Η ανυπαίτια αδυναμία διαβίβασης των δεδομένων στο χρόνο που ορίζεται στην παρούσα απόφαση, ανά Τύπο Παραστατικού και τρόπου διαβίβασης, λόγω διακοπής είτε της σύνδεσης internet, είτε του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 5. Ως «Τύποι Παραστατικών myDATA»: Τα «παραστατικά» που προδιαγράφονται από την ΑΑΔΕ και περιέχουν συνόψεις και χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και εγγραφών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων, ανεξάρτητα εάν τα ποσά αυτών, επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Τα εν λόγω «παραστατικά» αφορούν είτε σε εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία, είτε σε λογιστικές εγγραφές που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος3.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης.
 2. Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας δεν εμπίπτουν:

α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,

β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του ν.4308/2014).

 1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.:

2 Α.1090/05.07.2022 

3 Α.1090/05.07.2022

         α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 12 του ν.4308/2014 (τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης),

β) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της είσπραξης/πληρωμής ενοικίου,

γ) τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.

       ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

 1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας, στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης τυποποιούνται τα παραστατικά και περιγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα των παραστατικών και οι εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε..
 2. Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής:
 1. Α.Φ.Μ.
 2. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη

β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης) γ) Στοιχεία Παραστατικού:

 1. Ημερομηνία έκδοσης
 2. Σειρά/αριθμός
 3. Αριθμός Εγκατάστασης

δ) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. - Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη – Κρατήσεις υπέρ Λοιπών Φορέων του Δημοσίου.

 1. Για τα στοιχεία λιανικής πώλησης διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα της παραγράφου 2 προβλέπονται ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες διατάξεις και προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας.
 2. Τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται και για τα συσχετιζόμενα με το εκδοθέν παραστατικό πώλησης παραστατικά, όπως το πιστωτικό και το συμπληρωματικό τιμολόγιο πώλησης.
 3. Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν.4308/2014), τα δεδομένα της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται επί αυτής, καθώς και την αξία (με Φ.Π.Α.) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της οντότητας.
 4. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων (ανά χρέωση και πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου 4.

       ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

 1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης, με ή χωρίς αναλυτική διάκριση ειδών, κατά περίπτωση, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. 5
 2. Ειδικά, τα δεδομένα των στοιχείων λιανικής, του άρθρου 3 διαβιβάζονται ως εξής:

α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), αυτά διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που διαβίβασαν στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA, από το Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και των λογιστικών εγγραφών εσόδων λιανικής τους, αυτές διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, για τις χρονικές περιόδους από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, καθώς και από 1.1.2022 έως και 31.12.2022, τα δεδομένα του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, σε όλες τις περιπτώσεις, ήτοι και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις. Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση δεδομένων των παραπάνω περιπτώσεων, δεν αναιρεί την υποχρέωση διασύνδεσης και διαβίβασης των εκδιδόμενων αποδείξεων εσόδων λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ.

β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31.12.2021 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.6 

 1. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό συναλλαγής από τον εκδότη τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου και τέλους, ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
 2. Κατ’ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:

α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών)

4 Α.1156/30.06.2021

5 Α.1090/05.07.2022

6 Α.1090/05.07.2022

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής,

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κλπ), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης,

δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και

στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.7 

ζ) Διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη με απόκλιση.8

 1. Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του ν.4308/2014).
 2. Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

α)των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου.

β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του   διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000. Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020, 2021 και 2022, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση. 

 7 A.1054/18.03.2021

8 Α.1090/05.07.2022

Ειδικότερα για το έτος 2022 λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων της υποβληθείσας κατάστασης φορολογικών στοιχείωνπελατών έτους 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση.9

δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές.10

ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ..11

 1. Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, είτε:

α) Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή,

β) Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης.

 1. Η επιχειρησιακή και τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας διαβίβασης, αναφορικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 1. Τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από χονδρικές συναλλαγές ,ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. από την οντότητα και του λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό) που αυτή τηρεί, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 4.12

β) Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 4. Εξαιρετικά, για το 2020, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.

γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Εξαιρετικά, για το έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.

Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.13

Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες                   εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.14

   

9 Α.1090/05.07.2022

10 Α.1227/09.10.2020

11 Α.1300/29.12.2020

12 Α.1300/29.12.2020

13 Α.1090/05.07.2022

14 Α.1156/30.06.2021

        2.Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ.1 του παρόντος άρθρου. Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την ΑΑΔΕ, τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ. σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με βάση την παραμετροποίηση που ορίζει στα συστήματα της η ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των οντοτήτων. Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές συναλλαγές.15

 1. Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η διαβίβαση πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό-διπλογραφικό). Στην περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Επιπλέον στο ίδιο χρονικό διάστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης.16
 2. Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.
 3. Ως ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης στην ΑΑΔΕ των δεδομένων που ορίζονται με την παρούσα, λαμβάνεται η ημερομηνία χορήγησης του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.). Για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την ΑΑΔΕ η ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς καταχώρισης προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 (Β’3596) απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ.17
 4. Η ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού, τεκμηριώνεται από το αναγνωριστικό αυτού, με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης, τον Α/Α εγκατάστασης, τη σειρά παραστατικού, τον Α/Α παραστατικού, καθώς και τον Τύπο Παραστατικού του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα στην περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης διαβίβασης, τα ανωτέρω περιλαμβάνονται ως επισημάνσεις στην ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού.

15 Α.1090/05.07.2022

16 Α.1156/30.06.2021

 17 Α.1090/05.07.2022

Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.

Η ανωτέρω διαδικασία για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανά κανάλι διαβίβασης, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.18

ΑΡΘΡΟ 6

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

 1. Οι οντότητες χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές κατατάσσοντας τα σχετικά λογιστικά γεγονότα σε έσοδα και σε έξοδα.
 2. Ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και ε’ της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. κατά τον χρόνο της διαβίβασης των δεδομένων σύνοψης των παραστατικών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5.

β) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα:

βα) στην περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

ββ) στην περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται δυνητικά είτε από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ταυτόχρονα με τα δεδομένα που διαβιβάζονται υπό μορφή σύνοψης και εντός του ίδιου χρόνου διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών σύμφωνα με το άρθρο 5 (σε πραγματικό χρόνο), είτε από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

βγ) στις περ. β΄ (διαδικασία αυτοτιμολόγησης) και δ΄ (διαδικασία ανάθεσης τιμολόγησης) της παρ. 7 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

γ) Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

δ) Ειδικά για τις οντότητες των παραπάνω περ. β΄ και γ’ που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο χαρακτηρισμός εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

ε) Στην περίπτωση μη τήρησης από τον εκδότη, της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη, ο χαρακτηρισμός του εσόδου διαβιβάζεται από τον εκδότη εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5. Επιπλέον στην περίπτωση διαβίβασης με απόκλιση κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει τη σχετική επισήμανση, ο εκδότης διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό του εσόδου, εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5.19

 1. Η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός, διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ υποχρεωτικά μέσω λογιστή - φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 340/1998 (Α΄1998) για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, και εξετάζονται, για τους σκοπούς της διαβίβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια β’ και γ’ της υποπερ. γα) της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 4, για τα ακόλουθα ανά περίπτωση20:

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες οντότητες ημεδαπής, καθώς και σε σύνοψη και χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων της περ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

β) Για τα δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων, η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.21

 1. Οι ανωτέρω διαδικασίες αποτυπώνονται στην αναλυτική περιγραφή λειτουργίας της πλατφόρμας υποδοχής των διαβιβαζόμενων δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία αναρτάται σε διαδικτυακό τόπο της Αρχής 

Άρθρο 7

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

 

α) Από την 20.7.2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

18 Α.1090/05.07.2022

19 Α.1156/30.06.2021

20 Α.1090/05.07.2022

21 Α.1054/18.03.2021

β) Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περ. γ) έως ε).

          γ) Έως και την 28.2.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την                       31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31.12.2020, αυτά δύνανται να                     διαβιβάζονται από το Λήπτη από 1.3.2021 έως και 31.3.2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 30.4.2021.

          δ) Έως την 31.3.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που           οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ ανωτέρω.

         ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 έως 31.12.2020, δύναται να διενεργείται έως και την 31.3.2021.

 

στ) Για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες. Έως και την 30.6.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, ή την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α’ ανωτέρω.

          Εναλλακτικά, τα οριζόμενα δεδομένα για την χρονική περίοδο από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, δύνανται να διαβιβάζονται στο σύνολό τους έως και την 30.6.2022.

Ειδικότερα οι υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάσουν τα οριζόμενα δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, χρησιμοποιώντας ανά περίπτωση το σύνολο των Τύπων Παραστατικών και χαρακτηρισμών συναλλαγών σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης καθώς και της επιχειρησιακής και τεχνικής τεκμηρίωσης της διαδικασίας διαβίβασης, όπως αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Οι συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται αναλυτικά, ενώ τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

Προς τον σκοπό απλοποίησης άντλησης των οριζόμενων δεδομένων έτους 2021, από προγράμματα ERP που δεν είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και προς διευκόλυνση τους, οι υπόχρεες οντότητες για το έτος 2021, δύνανται να διαβιβάσουν τα οριζόμενα δεδομένα τους σύμφωνα και με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης κατά τον οποίο τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά ανά παραστατικό, είτε συγκεντρωτικά ανά λήπτη και ανά μήνα, αποκλειστικά με τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών:

1.1 Τιμολόγιο Πώλησης

1.1 Τιμολόγιο Πώλησης αυτοτιμολόγηση

5.2 Πιστωτικό μη Συσχετιζόμενο

5.2 Πιστωτικό μη Συσχετιζόμενο αυτοτιμολόγηση

3.1 Τίτλος Κτήσης

      Τα δεδομένα συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, αποκλειστικά με τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών:

11.1 Α.Λ.Π. (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)

11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής

      Στους παραπάνω Τύπους Παραστατικών χρησιμοποιούνται διακριτοί χαρακτηρισμοί συναλλαγών ως κάτωθι:

Στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης (χονδρική – λιανική), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι παρακάτω χαρακτηρισμοί συναλλαγών:

 • Χαρακτηρισμός Εσόδων με 1.5 Λοιπά Έσοδα Κέρδη
 • Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 1 έως 7 και στην κατηγορία 7 επιλέγεται η περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις Φ.Π.Α.
 • Χαρακτηρισμός Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα

Στην περίπτωση εξόδων (αυτοτιμολόγηση – τίτλοι κτήσης), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι παρακάτω χαρακτηρισμοί συναλλαγών:

 • Χαρακτηρισμός Εξόδων είτε με 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης, είτε με 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης για έξοδα αυτοτιμολόγησης και 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης για Τύπο Παραστατικού 3.1 Τίτλος Κτήσης
 • Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 1 έως 7 και στην κατηγορία 7 [0%] επιλέγεται η περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις Φ.Π.Α., και στην περίπτωση Τύπου Παραστατικού

3.1 Τίτλος Κτήσης, επιλέγεται η κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.]

 • Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα

Η σωστή κατανομή στο σύνολο των χαρακτηρισμών συναλλαγών κωδικών Ε3, διενεργείται στη συνέχεια με τη χρήση των παρακάτω Τύπων Παραστατικών εγγραφών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων:

 1. Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και χαρακτηρισμοί εσόδων:
  • Χαρακτηρισμός Εσόδων, είτε με 1.10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-), είτε με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)
 • Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.]
 • Χαρακτηρισμός Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα, με αντίθετο πρόσημο στην 1η γραμμή σύνοψης και στις υπόλοιπες γραμμές σύνοψης, οι σχετικοί κωδικοί Ε3 εσόδων, ανά περίπτωση, με κανονικό πρόσημο
 • 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση και χαρακτηρισμοί εξόδων:Χαρακτηρισμός Εξόδων, είτε με 2.12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (+) / (-), είτε με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)
 • Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.]
 • Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα, με αντίθετο πρόσημο στην 1η γραμμή σύνοψης και στις υπόλοιπες γραμμές σύνοψης οι σχετικοί κωδικοί Ε3 εξόδων, ανά περίπτωση, με κανονικό πρόσημο

              Οι επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης έχουν αναρτηθεί σε διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ 

           ζ) Στην περίπτωση, είτε μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, είτε διαβίβασης αυτών με απόκλιση, οι λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, έχουν την υποχρέωση να τα διαβιβάσουν, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά εκδότη, έως και την 31.10.2022. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η συνολική αξία προ Φ.Π.Α., ανά περίπτωση (μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης, απόκλισης διαβίβασης) και ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ. Ειδικότερα για το φορολογικό έτος 2021 στην περίπτωση πώλησης εισιτηρίων και στην περίπτωση εκκαθαρίσεων, οι λήπτες δεν έχουν την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση.

Στην ίδια καταληκτική ημερομηνία, δύνανται να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021 που έχουν διαβιβαστεί από τους εκδότες τους. Επιπλέον, έως και την 31.10.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α’ έως και ε’ της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας. Τα δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων, που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, δύνανται να διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής προκρίνεται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα. η) Έως την 31.12.2022, διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το φορολογικό έτος 2021. Στην περίπτωση επιλογής του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων διαβιβάζονται υποχρεωτικά.

        θ) Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2021, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

 • Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 - Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και

8.2 - Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

 • Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.
 • Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.
 • Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις)
 • Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν.27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013.

ι) Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Α’ 170).22

          ΑΡΘΡΟ 8

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

α) Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Την παρούσα απόφαση ακολουθεί παράρτημα (ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 
   

22 Α.1090/05.07.2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

Περιεχόμενα

 1. Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών................................................................................ 11
 2. Στήλες Δεδομένων Παραστατικών.......................................................................................... 17

 

1.Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών 23

 

 

 

 

Τύπος

 

Είδος Παραστατικών

 

Παραστατικών

Στήλη

10

Πλήρης Απεικόνιση Παραστατικού

Στήλη

11

Λίστα Τιμών ανά Περίπτωση

Α1

Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής

/ αλλοδαπής

 

 

1

Τιμολόγιο Πώλησης

 

 

 

 

1.1

 

Τιμολόγιο Πώλησης

 

1.2

Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις

 

1.3

Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών

 

1.4

 

Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

 

1.5

 

Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων

 

1.5

Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων

 

1.6

Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό

 

 

Αυτοτιμολόγηση Χονδρικής Πώλησης

 

 

Παραπομπή σε 1.1, 1.4, 1.5, 1.6

 

Ανάθεση Διαβίβασης Τιμολογίων Χονδρικής Πώλησης (Πάροχος)

 

 

Παραπομπή σε 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

 

Ανάθεση Τιμολόγησης Χονδρικής Πώλησης (Τρίτος)

 

 

Παραπομπή σε 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

2

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

 

 

 

 

2.1

 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών24

 

2.2

Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών

23 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο

24 Α.1054/18.03.2021

 

 

 

Τύπος

 

Είδος Παραστατικών

 

Παραστατικών

Στήλη

10

Πλήρης Απεικόνιση Παραστατικού

Στήλη

11

Λίστα Τιμών ανά Περίπτωση

 

2.3

Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε λήπτη Τρίτης Χώρας

 

2.4

Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό

 

 

Αυτοτιμολόγηση Παροχής - Χονδρική

 

 

Παραπομπή σε 2.1, 2.4

 

Ανάθεση Διαβίβασης Τιμολογίων Παροχής -

Χονδρική (Πάροχος)

 

 

Παραπομπή σε 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

 

Ανάθεση Τιμολόγησης Παροχής - Χονδρική (Τρίτος)

 

 

Παραπομπή σε 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

3

Τίτλος Κτήσης

 

 

 

3.1

 

Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)

 

3.2

Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)

4 25

 

 

 

5

Πιστωτικό Τιμολόγιο

 

 

 

5.1

 

Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο

 

5.2

 

Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο

 

 

Αυτοτιμολόγηση Πιστωτικών Τιμολογίων

 

 

Παραπομπή σε 5.1, 5.2

 

Ανάθεση Διαβίβασης Πιστωτικών Τιμολογίων (Πάροχος)

 

 

Παραπομπή σε 5.1, 5.2

 

Ανάθεση Τιμολόγησης Πιστωτικών Τιμολογίων (Τρίτος)

 

 

Παραπομπή σε 5.1, 5.2

6

Στοιχείο Αυτοπαράδοσης - Ιδιοχρησιμοποίησης

 

 

 

6.1

 

Στοιχείο Αυτοπαράδοσης

 

6.2

 

Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης

7

Συμβόλαιο - Έσοδο

25 Συμπλήρωση σε επόμενο χρόνο

 

 

 

Τύπος

 

Είδος Παραστατικών

 

Παραστατικών

Στήλη

10

Πλήρης Απεικόνιση Παραστατικού

Στήλη

11

Λίστα Τιμών ανά Περίπτωση

 

7.1

Συμβόλαιο – Έσοδο

8

Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης

 

 

 

8.1

Ενοίκια – Έσοδο

 

8.2

Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής

8.3

Ειδικό Στοιχείο Αγροτών / Πώληση - Παροχή αρ.41 παρ.3 ν. 2859/200026

9

Παραστατικό Διακίνησης27

 

 

 

9.1

 

Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο

 

9.2

Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο -

Συγκεντρωτικό

 

9.3

 

Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο

10

Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής)28

 

 

 

10.1

 

Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο

 

10.2

 

Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο

Α2

Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

 

 

11

Παραστατικά Λιανικής

 

11.1

ΑΛΠ

11.2

ΑΠΥ

11.3

Απλοποιημένο Τιμολόγιο

11.4

Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής

11.5

ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

26 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο

27 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο

28 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο

 

 

 

Τύπος

 

Είδος Παραστατικών

 

Παραστατικών

Στήλη

10

Πλήρης Απεικόνιση Παραστατικού

Στήλη

11

Λίστα Τιμών ανά Περίπτωση

12 29

 

 

 

 

Ανάθεση Διαβίβασης Πώλησης - Παροχής Λιανικής (Πάροχος)

 

 

Παραπομπή σε 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5

 

Ανάθεση Έκδοσης Πώλησης - Παροχής Λιανικής (Τρίτος)

 

 

Παραπομπή σε 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5

 

Στοιχείο Λιανικής Πώλησης (Περίπτωση Βλάβης)

 

 

Παραπομπή σε 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5

 

Τύποι Συνενωμένων Παραστατικών Α1, Α2 30

 

 

Β1

Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής

 

 

13

Λήψη Παραστατικών Λιανικής

 

 

13.1

Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής

13.2

Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής

 

13.3

 

Κοινόχρηστα

 

13.4

 

Συνδρομές

13.30

Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

13.31

Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής

Β2

Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής

 

 

14

Παραστατικά Εξαιρούμενων Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής

 

 

 

 

14.1

 

Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις

 

14.2

 

Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών

 

14.3

 

Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών

 

14.4

 

Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών

29 Συμπλήρωση σε επόμενο χρόνο

30 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο

 

 

 

Τύπος

 

Είδος Παραστατικών

 

Παραστατικών

Στήλη

10

Πλήρης Απεικόνιση Παραστατικού

Στήλη

11

Λίστα Τιμών ανά Περίπτωση

 

14.5

 

ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

 

14.30

Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

14.31

Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής

15

Συμβόλαιο – Έξοδο

 

 

 

15.1

 

Συμβόλαιο – Έξοδο

16

Ειδικό Στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής

 

 

 

 

16.1

 

Ενοίκιο Έξοδο

 

Αντικριζόμενα Παραστατικά περ. Α1 με αποστολέα τον Λήπτη λόγω παράλειψης ηλεκτρονικής διαβίβασης του Εκδότηεντός της προβλεπόμενης προθεσμίας

 

Παραπομπή στα παραστατικά Α1 ανά περίπτωση 1 (1.1, 1.4, 1.5, 1.6) και 2 (2.1, 2.4) εκτελώντας την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου αντίστροφα

Γ

Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων

 

 

17

Εγγραφές Οντότητας

 

 

 

 

17.1

 

Μισθοδοσία

 

17.2

 

Αποσβέσεις

 

17.3

Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων -

Λογιστική Βάση

 

17.4

Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων -

Φορολογική Βάση

 

17.5

Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων -

Λογιστική Βάση

 

17.6

Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων -

Φορολογική Βάση

 

Ακύρωση Παραστατικών - Εγγραφών Ληπτών (Β, Γ)

 

Παραπομπή - Συσχετισμός με τα Παραστατικά (Β, Γ) ανά Περίπτωση

 

Ακύρωση Παραστατικών Οντότητας (μη χρήση παραστατικού) (Α)

 

Παραπομπή - Συσχετισμός με τα Παραστατικά (Α) ανά Περίπτωση

 

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις ως εκδότες παραστατικών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά δεδομένα:

Α1. Αντικριζόμενα Παραστατικά (ημεδαπής / αλλοδαπής)Εκδότη

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G), (παραστατικά από 1.1 έως 10.2).

          Α2. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά (ημεδαπής / αλλοδαπής)Εκδότη

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη για συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές λιανικής (B2C) (παραστατικά από 11.1 έως 11.5).

          Tα παραστατικά A1 ενημερώνουν αυτοματοποιημένα ως έσοδα την πλευρά του εκδότη, και ως έξοδα την πλευρά του λήπτη (μόνο για λήπτες ημεδαπής). Τα παραστατικά κατηγορίας Α2 ενημερώνουν μόνο την πλευρά του εκδότη. Τα παραστατικά Α1 και Α2 διαβιβάζονται με ένδειξη αποστολέα «Εκδότης».

Οι υπόχρεες Επιχειρήσεις ως Λήπτες παραστατικών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά δεδομένα: Β1. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά (ημεδαπής / αλλοδαπής)Λήπτη

Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία

λιανικής πώλησης όπου δεν περιέχονται τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης ως λήπτριας (παραστατικά από 13.1 έως 13.31).

          Β2. Αντικριζόμενα Παραστατικά (ημεδαπής / αλλοδαπής) Λήπτη

Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως λήπτη με εκδότη, α) είτε επιχείρηση αλλοδαπής π.χ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – εισαγωγές από τρίτες χώρες (παραστατικά από 14.1 έως 14.4 και 14.31), β) είτε επιχείρηση ημεδαπής μη υπόχρεη για διαβίβαση αντικριζόμενων παραστατικών για τον πρώτο χρόνο παραγωγικής λειτουργίας της Πλατφόρμας myDATA π.χ. ΕΦΚΑ – ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (παραστατικά από 14.5 έως 14.30 και 14.31), γ) είτε από εκδότη ημεδαπής της περίπτωσης Α1 που παρέλειψε να διαβιβάσει τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (παραστατικά από 1.1 έως 2.4)

Στις περιπτώσεις Β1 και Β2 πλην της περίπτωσης γ), τα παραστατικά διαβιβάζονται από τον Λήπτη και ενημερώνουν μόνο την πλευρά των εξόδων τους με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης»

Ειδικά για τη διαβίβαση παραστατικών της περίπτωσης Β2γ, αυτά ενημερώνουν τόσο την πλευρά των εξόδων τους, όσο και την πλευρά των εσόδων των εκδοτών, με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης - Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη».

Τέλος οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν και:

          Γ. Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων

Είναι εγγραφές που προσδιορίζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των υπόχρεων επιχειρήσεων διακριτά για μισθοδοσία μηνιαία – αποσβέσεις ετήσια, συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α. (παραστατικά από 17.1 έως 17.06).

          Οι εγγραφές τακτοποίησης ενημερώνουν αυτοματοποιημένα την πλευρά των εσόδων τους θετικά ή αρνητικά ή την πλευρά των εξόδων τους αρνητικά ή θετικά, κατά περίπτωση, με ένδειξη αποστολέα «Εγγραφές Οντότητας».

Από τα παραπάνω προκύπτουν ανά κατηγορία παραστατικών (λογιστικών στοιχείων – εγγραφών) οι παρακάτω διακριτοί ρόλοι ηλεκτρονικής διαβίβασης για κάθε επιχείρηση :

Α. Εκδότης

Β. Λήπτης

      Γ. Λήπτης – Παράλειψη Διαβίβασης από Εκδότη

      Δ. Επιχείρηση - Εγγραφές Οντότητας

 

1.     Στήλες Δεδομένων Παραστατικών

Οι τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών δεν περιέχουν όλα τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών, αλλά αυτά που η ΑΑΔΕ κρίνει απαραίτητο να συλλέγει προκειμένου να απεικονίζει στα Ηλεκτρονικά Βιβλία τις συναλλαγές και τις εγγραφές που πραγματοποιούν οι υπόχρεες Επιχειρήσεις (Σύνοψη Παραστατικού).

Τα δεδομένα της Σύνοψης του Παραστατικού αναλύονται στις Στήλες Τύπων Παραστατικών (Πίνακας 2)

Πίνακας 2. Στήλες Τύπων Παραστατικών

Στήλες Τύπων Παραστατικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

Πλήρης Απεικόνιση

Παραστατικού

Στήλη 1

Α/Α γραμμής

Παραστατικού

 

 

Στήλη 2

Μοναδικός Αριθμός

Καταχώρησης Παραστατικού (ΜΑΡΚ)

 

Συμπληρώνεται από την πλατφόρμα

Στήλη 3

Ημερομηνία Έγκρισης-

Χορήγησης ΜΑΡΚ

Συμπληρώνεται από την πλατφόρμα

Στήλη 4

ΑΦΜ Εκδότη

Παραστατικού

 

 

Στήλη 5

Ονοματεπώνυμο /

Επωνυμία Εκδότη Παραστατικού

 

Στήλη 6

Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού

 

Επιλογή χώρας από λίστα τιμών

 

Στήλη 7

ΑΦΜ Λήπτη Παραστατικού

 

 

Στήλη 8

Ονοματεπώνυμο /

Επωνυμία Λήπτη Παραστατικού

 

 

Στήλη 9

Χώρα Οντότητας Λήπτη

Παραστατικού

 

Επιλογή χώρας από λίστα τιμών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήλη 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος Πρότυπου Παραστατικού ΑΑΔΕ

 

 

Α1              Α1. Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

 

1

Τιμολόγιο Πώλησης

 

Αυτοτιμολόγηση Χονδρικής Πώλησης

 

Ανάθεση Διαβίβασης Τιμολογίων Χονδρικής Πώλησης (Πάροχος)

 

Ανάθεση Τιμολόγησης Χονδρικής Πώλησης (Τρίτος)

 

 

2

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

 

 

Αυτοτιμολόγηση Παροχής - Χονδρική

 

Ανάθεση Διαβίβασης Τιμολογίων Παροχής – Χονδρική (Πάροχος)

 

Ανάθεση Τιμολόγησης Παροχής - Χονδρική (Τρίτος)

 

 

3

Τίτλος Κτήσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

         

 

 

4

 

 

5

Πιστωτικό Τιμολόγιο

 

 

Αυτοτιμολόγηση Πιστωτικών Τιμολογίων

 

Ανάθεση Διαβίβασης Πιστωτικών Τιμολογίων (Πάροχος)

 

Ανάθεση Τιμολόγησης Πιστωτικών Τιμολογίων (Τρίτος)

 

 

6

Στοιχείο Αυτοπαράδοσης - Ιδιοχρησιμοποίησης

 

7

Συμβόλαιο - Έσοδο

 

8

Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης

 

9

Παραστατικό Διακίνησης

 

10

Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής)

 

Α2

Α2. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

 

11

Παραστατικά Λιανικής

 

 

Ανάθεση Διαβίβασης Πώλησης – Παροχής Λιανικής (Πάροχος)

 

Ανάθεση Έκδοσης Παραστατικού Πώλησης - Παροχής Λιανικής (Τρίτος)

 

Στοιχείο Λιανικής Πώλησης (περίπτωση βλάβης)

 

 

12

 

 

Β1

Β1. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής

 

13

Λήψη Παραστατικών Λιανικής

 

Β2

Β1. Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής

 

14

Παραστατικά Εξαιρούμενων Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής

 

15

Συμβόλαιο - Έξοδο

 

16

Ειδικό Στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής

 

 

Αντικριζόμενα Παραστατικά περ. Α1 (1 & 2) με αποστολέα τον Λήπτη λόγω παράλειψης ηλεκτρονικής διαβίβασης του Εκδότη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας

Παραπομπή στα παραστατικά Α1 ανά περίπτωση 1 (1.1, 1.4, 1.5, 1.6) και 2 (2.1, 2.4) εκτελώντας την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου αντίστροφα

 

 

Γ

Γ. Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων

 

17

 

Εγγραφές Οντότητας

 

 

Ακύρωση Παραστατικών - Εγγραφών Ληπτών (Β, Γ)

 

Ακύρωση Παραστατικών Οντότητας (μη χρήση παραστατικού) (Α)

 

 

 

Στήλη 11

 

Τύπος Παραστατικού Οντότητας

 

 

Α1

1 Τιμολόγιο Πώλησης

 

1.1

Τιμολόγιο Πώλησης

 

 

Στήλες Τύπων Παραστατικών

 

 

                      

 

1.2

Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις

 

1.3

Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών

 

1.4

Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

 

1.5

Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων

 

1.5

Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων

 

1.6

Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό

 

Α1

2 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

 

2.1

Τιμολόγιο Παροχής

 

2.2

Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών

 

2.3

Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών 

 

2.4

Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό

 

Α1

3 Τίτλος Κτήσης 

 

3.1

Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)

 

3.2

Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)

 

4

 

 

Α1

5 Πιστωτικό Τιμολόγιο

 

5.1

Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο

 

5.2

Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο

 

Α1

6 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης - Ιδιοχρησιμοποίησης

 

6.1

Στοιχείο Αυτοπαράδοσης

 

6.2

Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης

 

Α1

7 Συμβόλαιο - Έσοδο

 

Α1

8 Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης

 

8.1

Ενοίκια – Έσοδο

 

8.2

Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής

 

8.3

Ειδικό Στοιχείο Αγροτών / Πώληση - Παροχή αρ.41 παρ.3 ν. 2859/2000

 

Α1

9 Παραστατικό Διακίνησης

 

9.1

Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο

 

9.2

Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο - Συγκεντρωτικό

 

9.3

Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο

 

 

Στήλες Τύπων Παραστατικών

 

 

                          

 

Α1

10 Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής)

 

10.1

Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο

 

10.2

Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο

 

Α2

11 Παραστατικά Λιανικής

 

11.1

ΑΛΠ

 

11.2

ΑΠΥ

 

11.3

Απλοποιημένο Τιμολόγιο

 

11.4

Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής

 

11.5

ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

 

12

 

 

Β1

13 Λήψη Παραστατικών Λιανικής

 

13.1

Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής

 

13.2

Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής

 

13.3

Κοινόχρηστα

 

13.4

Συνδρομές

 

13.30

Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

 

13.31

Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής

 

Β2

14 Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής

 

14.1

Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις

 

14.2

Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών

 

14.3

Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών

 

14.4

Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών

 

14.5

ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

 

14.30

Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

 

14.31

Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής

 

Β2

15 Συμβόλαιο – Έξοδο

 

Β2

16 Ειδικό Στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής

 

16.1

Ενοίκιο Έξοδο

 

Γ

17 Εγγραφές Οντότητας

 

17.1

Μισθοδοσία

 

17.2

Αποσβέσεις

 

17.3

Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση

 

17.4

Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση

 

 

Στήλες Τύπων Παραστατικών

 

 

 

 

17.5

Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση

 

 

17.6

Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση

 

 

Στήλη 12

Σειρά /Αριθμός Παραστατικού Οντότητας

 

 

Στήλη 13

Ημερομηνία Έκδοσης

Παραστατικού Οντότητας

 

 

Στήλη 14

Ημερομηνία Έναρξης

Αποστολής

 

 

Στήλη 15

Ώρα Έναρξης Αποστολής

 

Λίστα

Τιμών

Στήλη 16

Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη

 

Δυναμικό ανά Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου ΑΑΔΕ

 

 

 

Στήλη 17

Εγκατ. Έναρξης Συναλλαγής / Τόπος

Φόρτωσης

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

 

 

 

 

Στήλη 18

 

 

 

 

Σκοπός Διακίνησης

 

 

Στήλη 19

Αριθμός Μεταφορικού

Μέσου

 

 

 

 

Στήλη 20

 

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας

 

Τεμάχια

 

Λίστα Τιμών

Κιλά

 

Λίτρα

 

Στήλη 21

Συνολική Ποσότητα ανά

Μονάδα Μέτρησης

 

Λίστα Τιμών

Στήλη 22

Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη

 

Δυναμικό ανά Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου ΑΑΔΕ

 

 

 

Στήλη 23

Εγκατ. Ολοκλήρωσης

Συναλλαγής / Τόπος Παράδοσης

 

 

 

Στήλη 24

Καθαρή Αξία Συναλλαγής

(τόσες γραμμές ανά περίπτωση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήλη 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Φ.Π.Α.

 

 

 

% Φ.Π.Α.

 

 

 

ΦΠΑ συντελεστής 24%

24%

 

ΦΠΑ συντελεστής 13%

13%

 

ΦΠΑ συντελεστής 6%

6%

Λίστα

Τιμών

ΦΠΑ συντελεστής 17%

17%

ΦΠΑ συντελεστής 9%

9%

 

ΦΠΑ συντελεστής 4%

4%

 

Άνευ Φ.Π.Α.

 

 

Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 και 313 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

31 Α.1300/29.12.2020

Στήλες Τύπων Παραστατικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

 

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27.1.γ - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ-ΠΟΛ.1029/199532

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ-ΠΟΛ.1167/201533

0%

 

Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ34

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 6 του κώδικα ΦΠΑ35

0%

 

Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 24 περ. β’ παρ.1 του Κώδικα Φ.Π.Α., (Tax Free)36

0%

 

Χωρίς Φ.Π.Α. – άρθρο 47β, του Κώδικα Φ.Π.Α. (OSS_μη ενωσιακό καθεστώς)37

 

0%

 

Χωρίς Φ.Π.Α. – άρθρο 47γ, του Κώδικα Φ.Π.Α. (OSS_ενωσιακό καθεστώς)38

 

0%

 

Χωρίς Φ.Π.Α. – άρθρο 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (IOSS)39

0%

 

Εμπεριεχόμενος Φ.Π.Α.

 

 

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ

0%

 

Εγγραφές Χωρίς ΦΠΑ

0%

 

Στήλη 26

Φ.Π.Α. ανά % (όσα %

τόσες γραμμές)

 

 

 

Στήλη 27

 

 

% Παρ. Φόρου

 

Αρ. 64 ν.4172/2013 παρ.1 - Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου

 

 

Περιπτ. β’- Τόκοι - 15%

15%

 

Περιπτ. γ’ - Δικαιώματα - 20%

20%

 

 

32 Α.1300/29.12.2020

33 Α.1300/29.12.2020

34 Α.1300/29.12.2020

35 Α.1054/18.03.2021

36 Α.1090/05.07.2022

37 Α.1090/05.07.2022

38 Α.1090/05.07.2022

39 Α.1090/05.07.2022

Στήλες Τύπων Παραστατικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

 

 

Περιπτ. δ’ - Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20%

20%

 

Περιπτ. δ’ - Τεχνικά Έργα - 3%

3%

Μερίσματα 5%[ περ.α παρ.1 Αρ. 64 ν.4172/2013]40

5%

Αρ. 64 ν.4172/2013 παρ.2 -

Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών Φ.Γ.Κ

 

Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1%

1%

Λοιπά Αγαθά 4%

4%

Παροχή Υπηρεσιών 8%

8%

Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.4 - Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα που αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα

 

Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4%

4%

Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10%

10%

Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.5 περ. α έως ε -

 

Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%

15%

Αρ. 60 ν.4172/2013 παρ.1

 

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν.

4172/2013

ποσό

Αρ. 60 ν.4172/2013 παρ.2

 

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν.

4172/2013 - Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού

15%

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν.

4172/2013 - Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού

10%

Αρ. 43Α ν.4172/2013 παρ.6

 

Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

ποσό

Αρ. 15 ν.4172/2013 παρ.3

 

Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ. 3 αρ. 15 ν. 4172/2013

ποσό

Λοιπές περιπτώσεις παρακρατήσεων φόρου

 

Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

ποσό

Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

ποσό41

 

Στήλη 28

Παρακράτηση Φόρου ανά% (όσα % τόσες γραμμές)8

 

 

 

 

 

Στήλη 29

 

 

 

 

% Λοιπών φόρων

 

 

1. Φόρος Ασφαλίστρων

 

 

α) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_Ποσοστό 20%

20%42

ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%

15%

ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%

5%

β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%

4%

γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%.

15%

40 Α.1090/05.07.2022

41 Α.1300/29.12.2020

42 Α.1300/29.12.2020

Στήλες Τύπων Παραστατικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

 

 

δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%.

0%

 

2. Φόρος Διαμονής (ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος)

 

Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 €

ανά Δωμ./Διαμ.

Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 €

ανά

Δωμ./Διαμ.

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 €

ανά

Δωμ./Διαμ.

Ξενοδοχεία 5 αστέρων 4,00 €

ανά

Δωμ./Διαμ.

Ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50 €

ανά Δωμ./Διαμ.

3. Ειδικός Φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5%

5%

4. Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχώριως παραγόμενων ειδών (αρθρ. 17 ν. 3833/2010)

 

Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα

ενδοκοινοτικώςαποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες 10%

10%

Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη 10%

10%

Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια των καζίνο (80% επί του εισιτηρίου)

80%

5. Λοιπές Περιπτώσεις Λοιπών Φόρων

 

Λοιποί 43Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

ποσό

Λοιποί Φόροι_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

ποσό

Επιβαρύνσεις Λοιπών Φορέων_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

ποσό44

ΕΦΚ_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

ποσό45

Στήλη 30

Λοιποί φόροι (όσα %

τόσες γραμμές) 8

 

 

 

Στήλη 31

 

 

% Χαρτ.

 

Συντελεστής 1,2 %

1,20%

 

Συντελεστής 2,4 %

2,40%

Συντελεστής 3,6 %

3,60%

Λοιπές περιπτώσεις Χαρτοσήμου_με αναγραφή ποσού ανά

περίπτωση

ποσό46

Στήλη 32

Χαρτόσημο ανά % (όσα %

τόσες γραμμές)8

 

 

 

 

 

 

Στήλη 33

 

 

 

 

 

% Τελών

 

 

1. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

 

 

Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ 12%

12,00%

Για μηνιαίο λογαριασμό

από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15%

15,00%

Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18%

18,00%

Για μηνιαίο λογαριασμό

από 150,01 ευρώ και άνω 20%

20,00%

Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (12%)

12,00%

 

43 Α.1090/05.07.2022

44 Α.1300/29.12.2020

45 Α.1090/05.07.2022

46 Α.1300/29.12.2020

Στήλες Τύπων Παραστατικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

 

 

Για μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης 10%

10,00%47

 

Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας 10%

10,00%48

Τέλος κινητής και καρτοκινητής για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 15

έως και 29 ετών 0%

0%49

2. Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 10%

10,00%

3. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5%

5,00%

4. Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α 0,07 λεπτά ανά τεμάχιο

ποσό

5. Εισφορά δακοκτονίας 2%_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

Ποσό50

6. Λοιπές Περιπτώσεις Τελών

 

Λοιπά τέλη_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

ποσό

Τέλη Λοιπών Φορέων_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

ποσό51

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

ποσό52

Tέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και

συναφών καταστημάτων

ποσό53

Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης

ποσό54

Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο

ποσό55

Λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων

ποσό56

7.Εισφορά προστασίας περιβάλλοντος πλαστικών προϊόντων 0,04 λεπτά ανά τεμάχιο [άρθρο 4 ν. 4736/2020]

ποσό57

8. Τέλος ανακύκλωσης 0,08 λεπτά ανά τεμάχιο [άρθρο 80 ν. 4819/2021]

ποσό58

Στήλη 34

Τέλη (όσα % τόσες

γραμμές)8

 

Στήλη 35

% Κρατήσεων9

 

Λοιπές Κρατήσεις

x,xx%

 

Δυναμικό ανά περίπτωση Κρατήσεων

x,xx%

Στήλη 36

Κρατήσεις (τόσες γραμμές

ανά περίπτωση)

 

Στήλη 37

Συνολική Αξία

Παραστατικού Οντότητας

 

 

Στήλη 38

 

Νόμισμα

Ευρώ

Ανάπτυξη Λίστας Τιμών με τα υπόλοιπα νομίσματα

47 Α.1090/05.07.2022

48 Α.1090/05.07.2022

49 Α.1090/05.07.2022

50 Α.1156/30.06.2021

51 Α.1300/29.12.2020

52 Α.1090/05.07.2022

53 Α.1090/05.07.2022

54 Α.1090/05.07.2022

55 Α.1090/05.07.2022

56 Α.1090/05.07.2022

57 Α.1090/05.07.2022

58 Α.1090/05.07.2022

Στήλες Τύπων Παραστατικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Τιμών

 

Στήλη 39

Συσχετιζόμενα

Παραστατικά (Διακίνησης -

Ακύρωσης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήλη 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις -

Επισημάνσεις

 

Άρθρο 34 - Αναστολή καταβολής ΦΠΑ (αναγράφεται το ΦΠΑ στο παραστατικό)

 

Άρθρο 39Β - Υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. με την είσπραξη

Άρθρο 39Α - Υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης

Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων

Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων

Αριθμός Δήλωσης Διενέργειας Δραστηριότητας Ανοικτής Θάλασσας:"5/15-12- 2019" / Στοιχεία Πλοίου: "ΕΛΕΝΑ"

Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις59

Έσοδα Λιανικής Ξενοδοχείων-Χρεώσεις Δωματίου60

Λογιστική Εγγραφή61

Tax Free «Ονοματεπώνυμο - Αγοραστή:………..» - «Χώρα........... » - «Αρ. Διαβατηρίου

ή άλλο επίσημο έγγραφο:………..» - « Είδος            »62

Ενεργειακά Προϊόντα Α.1060/2021 «Ποσότητα Θερμοκρασίας 15 βαθμών:..... »63

«Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος............ »64

«Παράλειψη Διαβίβασης»65

«Απόκλιση Διαβίβασης»66

 

 

8 Στις περιπτώσεις παρακρατήσεων, λοιπών φόρων,    τελών χαρτοσήμου και λοιπών τελών τα δεδομένα διαβιβάζονται δυνητικά είτε ανά γραμμή είτε ανά υποκείμενη αξία παραστατικού.

9 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο

 Για παράδειγμα στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με 100 είδη εμπορευμάτων (100 γραμμές ανά είδος) και ένα συντελεστή Φ.Π.Α. 24%, στην ΑΑΔΕ διαβιβάζεται και κατόπιν απεικονίζεται μία γραμμή, με στοιχεία συναλλασσόμενων, στοιχεία συναλλαγής, συνολική καθαρή αξία και Φ.Π.Α.. Στην ίδια περίπτωση συναλλαγής με δύο συντελεστές Φ.Π.Α. (24% και 13%), στην ΑΑΔΕ απεικονίζονται δύο γραμμές συναλλαγής κ.ο.κ..

          Για την ορθή συμπλήρωση των Στηλών Παραστατικών έχουν οριστεί συγκεκριμένες λίστες τιμών ανά περίπτωση (βλέπε Πίνακα 2).

59 Α.1090/05.07.2022

60 Α.1090/05.07.2022

61 Α.1090/05.07.2022

62 Α.1090/05.07.2022

63 Α.1090/05.07.2022

64 Α.1090/05.07.2022

65 Α.1090/05.07.2022

66 Α.1090/05.07.2022

 

Α.1138 /2020 κωδικοποιημένη με τις Α.1090/05.07.2022 - Α.1156/30.06.2021 - A.1054/18.03.2021 - Α.1300/29.12.2020 - Α.1227/09.10.2020