Μάθε και εσύ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Μάθε και εσύ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Κατηγορία: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η μαζική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εντός της ΕΕ θα οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά οφέλη.

H μετάβαση από το χαρτί σε ηλεκτρονικά τιμολόγια θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 240€ δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι έτη. 
Με βάση αυτή την εκτίμηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταστήσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση την κυρίαρχη μέθοδο τιμολόγησης μέχρι το 2020 

Ως μέσο για την επίτευξη αυτού του παραπάνω στόχου, είναι η οδηγία 2014/55 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς κατά την παροχή αγαθών  και υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση. 
Ειδικότερα, καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου (EN) που θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο υλοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η οδηγία καθορίζει ότι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας πρέπει να καταστεί τεχνικά έτοιμος για να αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια 18 μήνες μετά την δημοσίευση του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1/12/2018) 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) αναφέρεται στη διαδικασία της έκδοσης, μετάδοσης και λήψης τιμολογίων σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία τους. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος και την πολυπλοκότητα της τιμολόγησης τόσο για τους αποστολείς όσο και για τους παραλήπτες.

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

 • Δομημένο τιμολόγιο που εκδίδεται σε μορφή Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI), XML ή άλλη.
 • Δομημένο τιμολόγιο που εκδίδεται με τη χρήση τυποποιημένων διαδικτυακών εντύπων

Δεν είναι Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

 • Αδόμητο τιμολόγιο που εκδίδεται σε μορφή PDF ή μορφές του Word, Excel κ.ά.
 • Τιμολόγια σε χαρτί που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιότυπου
 • Σαρωμένα τιμολόγια

Πλεονεκτηματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης  (στον δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα) 

 • Εξάλειψη του κόστους αποστολής και αρχειοθέτησης 
 • Εξάλειψη των καταχωρητικών λάθών
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Ταχύτεροι κύκλοι επεξεργασίας και πληρωμής
 • Μείωση απάτης 
 • Βελτιωμένες σχέσεις πελάτη - προμηθευτή
 • Ταχύτερες πληρωμές
 • Λιγότερες απορρίψεις τιμολογίων
 • Εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης